TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

3 Yohanes 1

1:1 o <3588> presbuterov <4245> gaiw <1050> tw <3588> agaphtw <27> on <3739> egw <1473> agapw <25> (5719) en <1722> alhyeia <225>

1:2 agaphte <27> peri <4012> pantwn <3956> eucomai <2172> (5736) se <4571> euodousyai <2137> (5745) kai <2532> ugiainein <5198> (5721) kaywv <2531> euodoutai <2137> (5743) sou <4675> h <3588> quch <5590>

1:3 ecarhn <5463> (5644) gar <1063> lian <3029> ercomenwn <2064> (5740) adelfwn <80> kai <2532> marturountwn <3140> (5723) sou <4675> th <3588> alhyeia <225> kaywv <2531> su <4771> en <1722> alhyeia <225> peripateiv <4043> (5719)

1:4 meizoteran <3186> toutwn <5130> ouk <3756> ecw <2192> (5719) carin <5485> ina <2443> akouw <191> (5725) ta <3588> ema <1699> tekna <5043> en <1722> th <3588> alhyeia <225> peripatounta <4043> (5723)

1:5 agaphte <27> piston <4103> poieiv <4160> (5719) o <3739> ean <1437> ergash <2038> (5667) eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> touto <5124> xenouv <3581>

1:6 oi <3739> emarturhsan <3140> (5656) sou <4675> th <3588> agaph <26> enwpion <1799> ekklhsiav <1577> ouv <3739> kalwv <2573> poihseiv <4160> (5692) propemqav <4311> (5660) axiwv <516> tou <3588> yeou <2316>

1:7 uper <5228> gar <1063> tou <3588> onomatov <3686> exhlyon <1831> (5627) mhden <3367> lambanontev <2983> (5723) apo <575> twn <3588> eynikwn <1482>

1:8 hmeiv <2249> oun <3767> ofeilomen <3784> (5719) upolambanein <5274> (5721) touv <3588> toioutouv <5108> ina <2443> sunergoi <4904> ginwmeya <1096> (5741) th <3588> alhyeia <225>

1:9 egraqa <1125> (5656) ti <5100> th <3588> ekklhsia <1577> all <235> o <3588> filoprwteuwn <5383> (5723) autwn <846> diotrefhv <1361> ouk <3756> epidecetai <1926> (5736) hmav <2248>

1:10 dia <1223> touto <5124> ean <1437> elyw <2064> (5632) upomnhsw <5279> (5692) autou <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiei <4160> (5719) logoiv <3056> ponhroiv <4190> fluarwn <5396> (5723) hmav <2248> kai <2532> mh <3361> arkoumenov <714> (5746) epi <1909> toutoiv <5125> oute <3777> autov <846> epidecetai <1926> (5736) touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> touv <3588> boulomenouv <1014> (5740) kwluei <2967> (5719) kai <2532> ek <1537> thv <3588> ekklhsiav <1577> ekballei <1544> (5719)

1:11 agaphte <27> mh <3361> mimou <3401> (5737) to <3588> kakon <2556> alla <235> to <3588> agayon <18> o <3588> agayopoiwn <15> (5723) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> kakopoiwn <2554> (5723) ouc <3756> ewraken <3708> (5758) ton <3588> yeon <2316>

1:12 dhmhtriw <1216> memarturhtai <3140> (5769) upo <5259> pantwn <3956> kai <2532> upo <5259> authv <846> thv <3588> alhyeiav <225> kai <2532> hmeiv <2249> de <1161> marturoumen <3140> (5719) kai <2532> oidav <1492> (5758) oti <3754> h <3588> marturia <3141> hmwn <2257> alhyhv <227> estin <1510> (5748)

1:13 polla <4183> eicon <2192> (5707) graqai <1125> (5658) soi <4671> all <235> ou <3756> yelw <2309> (5719) dia <1223> melanov <3188> kai <2532> kalamou <2563> soi <4671> grafein <1125> (5721)

1:14 elpizw <1679> (5719) de <1161> euyewv <2112> se <4571> idein <1492> (5629) kai <2532> stoma <4750> prov <4314> stoma <4750> lalhsomen <2980> (5692) (1-15) eirhnh <1515> soi <4671> aspazontai <782> (5736) se <4571> oi <3588> filoi <5384> aspazou <782> (5737) touv <3588> filouv <5384> kat <2596> onoma <3686>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA