TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yosua 1

1:1 <0559> rmal <04872> hsm <08334> trsm <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <04194> twm <0310> yrxa <01961> yhyw(1:1)

1:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> thn <3588> teleuthn <5054> mwush eipen kuriov <2962> tw <3588> ihsoi <2424> uiw <5207> nauh tw <3588> upourgw mwush legwn <3004>

1:2 <03478> larvy <01121> ynbl <0> Mhl <05414> Ntn <0595> ykna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <02088> hzh <05971> Meh <03605> lkw <0859> hta <02088> hzh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbe <06965> Mwq <06258> htew <04191> tm <05650> ydbe <04872> hsm(1:2)

1:2 mwushv o <3588> yerapwn <2324> mou <1473> teteleuthken <5053> nun <3568> oun <3767> anastav <450> diabhyi <1224> ton <3588> iordanhn <2446> su <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> outov <3778> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> autoiv <846>

1:3 <04872> hsm <0413> la <01696> ytrbd <0834> rsak <05414> wyttn <0> Mkl <0> wb <07272> Mklgr <03709> Pk <01869> Krdt <0834> rsa <04725> Mwqm <03605> lk(1:3)

1:3 pav <3956> o <3588> topov <5117> ef <1909> on <3739> an <302> epibhte <1910> tw <3588> icnei <2487> twn <3588> podwn <4228> umwn <4771> umin <4771> dwsw <1325> auton <846> on <3739> tropon <5158> eirhka tw <3588> mwush

1:4 <01366> Mklwbg <01961> hyhy <08121> smsh <03996> awbm <01419> lwdgh <03220> Myh <05704> dew <02850> Mytxh <0776> Ura <03605> lk <06578> trp <05104> rhn <01419> lwdgh <05104> rhnh <05704> dew <02088> hzh <03844> Nwnblhw <04057> rbdmhm(1:4)

1:4 thn <3588> erhmon <2048> kai <2532> ton <3588> antilibanon ewv <2193> tou <3588> potamou <4215> tou <3588> megalou <3173> potamou <4215> eufratou <2166> kai <2532> ewv <2193> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> escathv <2078> af <575> hliou <2246> dusmwn <1424> estai <1510> ta <3588> oria <3725> umwn <4771>

1:5 <05800> Kbzea <03808> alw <07503> Kpra <03808> al <05973> Kme <01961> hyha <04872> hsm <05973> Me <01961> ytyyh <0834> rsak <02416> Kyyx <03117> ymy <03605> lk <06440> Kynpl <0376> sya <03320> buyty <03808> al(1:5)

1:5 ouk <3364> antisthsetai anyrwpov <444> katenwpion umwn <4771> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> sou <4771> kai <2532> wsper <3746> hmhn <1510> meta <3326> mwush outwv <3778> esomai <1510> kai <2532> meta <3326> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> egkataleiqw <1459> se <4771> oude <3761> uperoqomai se <4771>

1:6 <0> Mhl <05414> ttl <01> Mtwbal <07650> ytebsn <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <05157> lyxnt <0859> hta <03588> yk <0553> Umaw <02388> qzx(1:6)

1:6 iscue <2480> kai <2532> andrizou <407> su <4771> gar <1063> apodiasteleiv tw <3588> law <2992> toutw <3778> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> wmosa toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> dounai <1325> autoiv <846>

1:7 <01980> Klt <0834> rsa <03605> lkb <07919> lykvt <04616> Neml <08040> lwamvw <03225> Nymy <04480> wnmm <05493> rwot <0408> la <05650> ydbe <04872> hsm <06680> Kwu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lkk <06213> twvel <08104> rmsl <03966> dam <0553> Umaw <02388> qzx <07535> qr(1:7)

1:7 iscue <2480> oun <3767> kai <2532> andrizou <407> fulassesyai <5442> kai <2532> poiein <4160> kayoti <2530> eneteilato <1781> soi <4771> mwushv o <3588> paiv <3816> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> ekklineiv <1578> ap <575> autwn <846> eiv <1519> dexia <1188> oude <3761> eiv <1519> aristera <710> ina <2443> sunhv <4895> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> ean <1437> prasshv <4238>

1:8 <07919> lykvt <0227> zaw <01870> Kkrd <0853> ta <06743> xylut <0227> za <03588> yk <0> wb <03789> bwtkh <03605> lkk <06213> twvel <08104> rmst <04616> Neml <03915> hlylw <03119> Mmwy <0> wb <01897> tyghw <06310> Kypm <02088> hzh <08451> hrwth <05612> rpo <04185> swmy <03808> al(1:8)

1:8 kai <2532> ouk <3364> aposthsetai h <3588> biblov <976> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771> kai <2532> melethseiv <3191> en <1722> autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> ina <2443> sunhv <4895> poiein <4160> panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> tote <5119> euodwyhsh <2137> kai <2532> euodwseiv <2137> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kai <2532> tote <5119> sunhseiv <4920>

1:9 P <01980> Klt <0834> rsa <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Kme <03588> yk <02865> txt <0408> law <06206> Uret <0408> la <0553> Umaw <02388> qzx <06680> Kytywu <03808> awlh(1:9)

1:9 idou <2400> entetalmai <1781> soi <4771> iscue <2480> kai <2532> andrizou <407> mh <3165> deiliashv <1168> mhde <3366> fobhyhv <5399> oti <3754> meta <3326> sou <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eiv <1519> panta <3956> ou <3364> ean <1437> poreuh <4198>

1:10 <0559> rmal <05971> Meh <07860> yrjs <0853> ta <03091> eswhy <06680> wuyw(1:10)

1:10 kai <2532> eneteilato <1781> ihsouv <2424> toiv <3588> grammateusin <1122> tou <3588> laou <2992> legwn <3004>

1:11 o <03423> htsrl <0> Mkl <05414> Ntn <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <03423> tsrl <0935> awbl <02088> hzh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Myrbe <0859> Mta <03117> Mymy <07969> tsls <05750> dweb <03588> yk <06720> hdyu <0> Mkl <03559> wnykh <0559> rmal <05971> Meh <0853> ta <06680> wwuw <04264> hnxmh <07130> brqb <05674> wrbe(1:11)

1:11 eiselyate <1525> kata <2596> meson <3319> thv <3588> parembolhv tou <3588> laou <2992> kai <2532> enteilasye <1781> tw <3588> law <2992> legontev <3004> etoimazesye <2090> episitismon <1979> oti <3754> eti <2089> treiv <5140> hmerai <2250> kai <2532> umeiv <4771> diabainete <1224> ton <3588> iordanhn <2446> touton <3778> eiselyontev <1525> katascein <2722> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> didwsin <1325> umin <4771>

1:12 <0559> rmal <03091> eswhy <0559> rma <04519> hsnmh <07626> jbs <02677> yuxlw <01425> ydglw <07206> ynbwarlw(1:12)

1:12 kai <2532> tw <3588> roubhn kai <2532> tw <3588> gad <1045> kai <2532> tw <3588> hmisei fulhv <5443> manassh eipen ihsouv <2424>

1:13 <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <0> Mkl <05414> Ntnw <0> Mkl <05117> xynm <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0559> rmal <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <0853> Mkta <06680> hwu <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <02142> rwkz(1:13)

1:13 mnhsyhte <3403> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> o <3739> eneteilato <1781> umin <4771> mwushv o <3588> paiv <3816> kuriou <2962> legwn <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> katepausen <2664> umav <4771> kai <2532> edwken <1325> umin <4771> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778>

1:14 <0853> Mtwa <05826> Mtrzew <02428> lyxh <01368> yrwbg <03605> lk <0251> Mkyxa <06440> ynpl <02571> Mysmx <05674> wrbet <0859> Mtaw <03383> Ndryh <05676> rbeb <04872> hsm <0> Mkl <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urab <03427> wbsy <04735> Mkynqmw <02945> Mkpj <0802> Mkysn(1:14)

1:14 ai <3588> gunaikev <1135> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> umwn <4771> katoikeitwsan en <1722> th <3588> gh <1065> h <3739> edwken <1325> umin <4771> umeiv <4771> de <1161> diabhsesye <1224> euzwnoi proteroi <4387> twn <3588> adelfwn <80> umwn <4771> pav <3956> o <3588> iscuwn <2480> kai <2532> summachsete autoiv <846>

1:15 <08121> smsh <04217> xrzm <03383> Ndryh <05676> rbeb <03068> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <0> Mkl <05414> Ntn <0834> rsa <0853> htwa <03423> Mtsryw <03425> Mktsry <0776> Ural <07725> Mtbsw <0> Mhl <05414> Ntn <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urah <0853> ta <01992> hmh <01571> Mg <03423> wsryw <0> Mkk <0251> Mkyxal <03068> hwhy <05117> xyny <0834> rsa <05704> de(1:15)

1:15 ewv <2193> an <302> katapaush <2664> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> touv <3588> adelfouv <80> umwn <4771> wsper <3746> kai <2532> umav <4771> kai <2532> klhronomhswsin <2816> kai <2532> outoi <3778> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> didwsin <1325> autoiv <846> kai <2532> apeleusesye <565> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846> hn <3739> dedwken <1325> umin <4771> mwushv eiv <1519> to <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246>

1:16 <01980> Kln <07971> wnxlst <0834> rsa <03605> lk <0413> law <06213> hven <06680> wntywu <0834> rsa <03605> lk <0559> rmal <03091> eswhy <0853> ta <06030> wneyw(1:16)

1:16 kai <2532> apokriyentev tw <3588> ihsoi <2424> eipan panta <3956> osa <3745> an <302> enteilh <1781> hmin <1473> poihsomen <4160> kai <2532> eiv <1519> panta <3956> topon <5117> ou <3364> ean <1437> aposteilhv <649> hmav <1473> poreusomeya <4198>

1:17 <04872> hsm <05973> Me <01961> hyh <0834> rsak <05973> Kme <0430> Kyhla <03068> hwhy <01961> hyhy <07535> qr <0413> Kyla <08085> emsn <03651> Nk <04872> hsm <0413> la <08085> wnems <0834> rsa <03605> lkk(1:17)

1:17 kata <2596> panta <3956> osa <3745> hkousamen <191> mwush akousomeya <191> sou <4771> plhn <4133> estw <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> meta <3326> sou <4771> on <3739> tropon <5158> hn <1510> meta <3326> mwush

1:18 P <0553> Umaw <02388> qzx <07535> qr <04191> tmwy <06680> wnwut <0834> rsa <03605> lkl <01697> Kyrbd <0853> ta <08085> emsy <03808> alw <06310> Kyp <0853> ta <04784> hrmy <0834> rsa <0376> sya <03605> lk(1:18)

1:18 o <3588> de <1161> anyrwpov <444> ov <3739> ean <1437> apeiyhsh <544> soi <4771> kai <2532> ostiv <3748> mh <3165> akoush <191> twn <3588> rhmatwn <4487> sou <4771> kayoti <2530> an <302> autw <846> enteilh <1781> apoyanetw <599> alla <235> iscue <2480> kai <2532> andrizou <407>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA