TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

1 Korintus 8

8:1 peri <4012> de <1161> twn <3588> eidwloyutwn <1494> oidamen <1492> (5758) oti <3754> pantev <3956> gnwsin <1108> ecomen <2192> (5719) h <3588> gnwsiv <1108> fusioi <5448> (5719) h <3588> de <1161> agaph <26> oikodomei <3618> (5719)

8:2 ei <1487> tiv <5100> dokei <1380> (5719) egnwkenai <1097> (5760) ti <5100> oupw <3768> egnw <1097> (5627) kaywv <2531> dei <1163> (5904) gnwnai <1097> (5629)

8:3 ei <1487> de <1161> tiv <5100> agapa <25> (5719) ton <3588> yeon <2316> outov <3778> egnwstai <1097> (5769) up <5259> autou <846>

8:4 peri <4012> thv <3588> brwsewv <1035> oun <3767> twn <3588> eidwloyutwn <1494> oidamen <1492> (5758) oti <3754> ouden <3762> eidwlon <1497> en <1722> kosmw <2889> kai <2532> oti <3754> oudeiv <3762> yeov <2316> ei <1487> mh <3361> eiv <1520>

8:5 kai <2532> gar <1063> eiper <1512> eisin <1510> (5748) legomenoi <3004> (5746) yeoi <2316> eite <1535> en <1722> ouranw <3772> eite <1535> epi <1909> ghv <1093> wsper <5618> eisin <1510> (5748) yeoi <2316> polloi <4183> kai <2532> kurioi <2962> polloi <4183>

8:6 [all] <235> hmin <2254> eiv <1520> yeov <2316> o <3588> pathr <3962> ex <1537> ou <3739> ta <3588> panta <3956> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> auton <846> kai <2532> eiv <1520> kuriov <2962> ihsouv <2424> cristov <5547> di <1223> ou <3739> ta <3588> panta <3956> kai <2532> hmeiv <2249> di <1223> autou <846>

8:7 all <235> ouk <3756> en <1722> pasin <3956> h <3588> gnwsiv <1108> tinev <5100> de <1161> th <3588> sunhyeia <4914> ewv <2193> arti <737> tou <3588> eidwlou <1497> wv <5613> eidwloyuton <1494> esyiousin <2068> (5719) kai <2532> h <3588> suneidhsiv <4893> autwn <846> asyenhv <772> ousa <1510> (5752) molunetai <3435> (5743)

8:8 brwma <1033> de <1161> hmav <2248> ou <3756> parasthsei <3936> (5692) tw <3588> yew <2316> oute <3777> ean <1437> mh <3361> fagwmen <5315> (5632) usteroumeya <5302> (5743) oute <3777> ean <1437> fagwmen <5315> (5632) perisseuomen <4052> (5719)

8:9 blepete <991> (5720) de <1161> mh <3361> pwv <4458> h <3588> exousia <1849> umwn <5216> auth <3778> proskomma <4348> genhtai <1096> (5638) toiv <3588> asyenesin <772>

8:10 ean <1437> gar <1063> tiv <5100> idh <1492> (5632) [se] <4571> ton <3588> econta <2192> (5723) gnwsin <1108> en <1722> eidwleiw <1493> katakeimenon <2621> (5740) ouci <3780> h <3588> suneidhsiv <4893> autou <846> asyenouv <772> ontov <1510> (5752) oikodomhyhsetai <3618> (5701) eiv <1519> to <3588> ta <3588> eidwloyuta <1494> esyiein <2068> (5721)

8:11 apollutai <622> (5743) gar <1063> o <3588> asyenwn <770> (5723) en <1722> th <3588> sh <4674> gnwsei <1108> o <3588> adelfov <80> di <1223> on <3739> cristov <5547> apeyanen <599> (5627)

8:12 outwv <3779> de <1161> amartanontev <264> (5723) eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> tuptontev <5180> (5723) autwn <846> thn <3588> suneidhsin <4893> asyenousan <770> (5723) eiv <1519> criston <5547> amartanete <264> (5719)

8:13 dioper <1355> ei <1487> brwma <1033> skandalizei <4624> (5719) ton <3588> adelfon <80> mou <3450> ou <3756> mh <3361> fagw <5315> (5632) krea <2907> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> ina <2443> mh <3361> ton <3588> adelfon <80> mou <3450> skandalisw <4624> (5661)TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA