TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Kisah Para Rasul 2

2:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> sumplhrousyai <4845> (5745) thn <3588> hmeran <2250> thv <3588> penthkosthv <4005> hsan <1510> (5713) pantev <3956> omou <3674> epi <1909> to <3588> auto <846>

2:2 kai <2532> egeneto <1096> (5633) afnw <869> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hcov <2279> wsper <5618> feromenhv <5342> (5730) pnohv <4157> biaiav <972> kai <2532> eplhrwsen <4137> (5656) olon <3650> ton <3588> oikon <3624> ou <3757> hsan <1510> (5713) kayhmenoi <2521> (5740)

2:3 kai <2532> wfyhsan <3700> (5681) autoiv <846> diamerizomenai <1266> (5730) glwssai <1100> wsei <5616> purov <4442> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) ef <1909> ena <1520> ekaston <1538> autwn <846>

2:4 kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) pantev <3956> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> hrxanto <756> (5662) lalein <2980> (5721) eteraiv <2087> glwssaiv <1100> kaywv <2531> to <3588> pneuma <4151> edidou <1325> (5707) apofyeggesyai <669> (5738) autoiv <846>

2:5 hsan <1510> (5713) de <1161> en <1722> ierousalhm <2419> katoikountev <2730> (5723) ioudaioi <2453> andrev <435> eulabeiv <2126> apo <575> pantov <3956> eynouv <1484> twn <3588> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772>

2:6 genomenhv <1096> (5637) de <1161> thv <3588> fwnhv <5456> tauthv <3778> sunhlyen <4905> (5627) to <3588> plhyov <4128> kai <2532> sunecuyh <4797> (5681) oti <3754> hkousen <191> (5656) eiv <1520> ekastov <1538> th <3588> idia <2398> dialektw <1258> lalountwn <2980> (5723) autwn <846>

2:7 existanto <1839> (5710) de <1161> kai <2532> eyaumazon <2296> (5707) legontev <3004> (5723) ouci <3780> idou <2400> (5628) pantev <3956> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> lalountev <2980> (5723) galilaioi <1057>

2:8 kai <2532> pwv <4459> hmeiv <2249> akouomen <191> (5719) ekastov <1538> th <3588> idia <2398> dialektw <1258> hmwn <2257> en <1722> h <3739> egennhyhmen <1080> (5681)

2:9 paryoi <3934> kai <2532> mhdoi <3370> kai <2532> elamitai <1639> kai <2532> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) thn <3588> mesopotamian <3318> ioudaian <2449> te <5037> kai <2532> kappadokian <2587> ponton <4195> kai <2532> thn <3588> asian <773>

2:10 frugian <5435> te <5037> kai <2532> pamfulian <3828> aigupton <125> kai <2532> ta <3588> merh <3313> thv <3588> libuhv <3033> thv <3588> kata <2596> kurhnhn <2957> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) rwmaioi <4514> ioudaioi <2453> te <5037> kai <2532> proshlutoi <4339>

2:11 krhtev <2912> kai <2532> arabev <690> akouomen <191> (5719) lalountwn <2980> (5723) autwn <846> taiv <3588> hmeteraiv <2251> glwssaiv <1100> ta <3588> megaleia <3167> tou <3588> yeou <2316>

2:12 existanto <1839> (5710) de <1161> pantev <3956> kai <2532> dihporounto <1280> (5710) allov <243> prov <4314> allon <243> legontev <3004> (5723) ti <5101> yelei <2309> (5719) touto <5124> einai <1510> (5750)

2:13 eteroi <2087> de <1161> diacleuazontev <5512> (5723) elegon <3004> (5707) oti <3754> gleukouv <1098> memestwmenoi <3325> (5772) eisin <1510> (5748)

2:14 stayeiv <2476> (5685) de <1161> o <3588> petrov <4074> sun <4862> toiv <3588> endeka <1733> ephren <1869> (5656) thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> kai <2532> apefyegxato <669> (5662) autoiv <846> andrev <435> ioudaioi <2453> kai <2532> oi <3588> katoikountev <2730> (5723) ierousalhm <2419> pantev <3956> touto <5124> umin <5213> gnwston <1110> estw <1510> (5749) kai <2532> enwtisasye <1801> (5663) ta <3588> rhmata <4487> mou <3450>

2:15 ou <3756> gar <1063> wv <5613> umeiv <5210> upolambanete <5274> (5719) outoi <3778> meyuousin <3184> (5719) estin <1510> (5748) gar <1063> wra <5610> trith <5154> thv <3588> hmerav <2250>

2:16 alla <235> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> eirhmenon <2046> (5772) dia <1223> tou <3588> profhtou <4396> iwhl <2493>

2:17 kai <2532> estai <1510> (5704) en <1722> taiv <3588> escataiv <2078> hmeraiv <2250> legei <3004> (5719) o <3588> yeov <2316> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> epi <1909> pasan <3956> sarka <4561> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692) oi <3588> uioi <5207> umwn <5216> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <5216> kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> umwn <5216> oraseiv <3706> oqontai <3700> (5695) kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> umwn <5216> enupnioiv <1798> enupniasyhsontai <1797> (5701)

2:18 kai <2532> ge <1065> epi <1909> touv <3588> doulouv <1401> mou <3450> kai <2532> epi <1909> tav <3588> doulav <1399> mou <3450> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ekcew <1632> (5692) apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <3450> kai <2532> profhteusousin <4395> (5692)

2:19 kai <2532> dwsw <1325> (5692) terata <5059> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> anw <507> kai <2532> shmeia <4592> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> katw <2736> aima <129> kai <2532> pur <4442> kai <2532> atmida <822> kapnou <2586>

2:20 o <3588> hliov <2246> metastrafhsetai <3344> (5691) eiv <1519> skotov <4655> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> eiv <1519> aima <129> prin <4250> elyein <2064> (5629) hmeran <2250> kuriou <2962> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> epifanh <2016>

2:21 kai <2532> estai <1510> (5704) pav <3956> ov <3739> ean <1437> epikaleshtai <1941> (5672) to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> (5701)

2:22 andrev <435> israhlitai <2475> akousate <191> (5657) touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> ihsoun <2424> ton <3588> nazwraion <3480> andra <435> apodedeigmenon <584> (5772) apo <575> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> umav <5209> dunamesin <1411> kai <2532> terasin <5059> kai <2532> shmeioiv <4592> oiv <3739> epoihsen <4160> (5656) di <1223> autou <846> o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> kaywv <2531> autoi <846> oidate <1492> (5758)

2:23 touton <5126> th <3588> wrismenh <3724> (5772) boulh <1012> kai <2532> prognwsei <4268> tou <3588> yeou <2316> ekdoton <1560> dia <1223> ceirov <5495> anomwn <459> prosphxantev <4362> (5660) aneilate <337> (5627)

2:24 on <3739> o <3588> yeov <2316> anesthsen <450> (5656) lusav <3089> (5660) tav <3588> wdinav <5604> tou <3588> yanatou <2288> kayoti <2530> ouk <3756> hn <1510> (5713) dunaton <1415> krateisyai <2902> (5745) auton <846> up <5259> autou <846>

2:25 dauid <1138> gar <1063> legei <3004> (5719) eiv <1519> auton <846> proorwmhn <4309> (5710) ton <3588> kurion <2962> enwpion <1799> mou <3450> dia <1223> pantov <3956> oti <3754> ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450> estin <1510> (5748) ina <2443> mh <3361> saleuyw <4531> (5686)

2:26 dia <1223> touto <5124> hufranyh <2165> (5681) mou <3450> h <3588> kardia <2588> kai <2532> hgalliasato <21> (5662) h <3588> glwssa <1100> mou <3450> eti <2089> de <1161> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <3450> kataskhnwsei <2681> (5692) ep <1909> elpidi <1680>

2:27 oti <3754> ouk <3756> egkataleiqeiv <1459> (5692) thn <3588> quchn <5590> mou <3450> eiv <1519> adhn <86> oude <3761> dwseiv <1325> (5692) ton <3588> osion <3741> sou <4675> idein <1492> (5629) diafyoran <1312>

2:28 egnwrisav <1107> (5656) moi <3427> odouv <3598> zwhv <2222> plhrwseiv <4137> (5692) me <3165> eufrosunhv <2167> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4675>

2:29 andrev <435> adelfoi <80> exon <1832> (5901) eipein <2036> (5629) meta <3326> parrhsiav <3954> prov <4314> umav <5209> peri <4012> tou <3588> patriarcou <3966> dauid <1138> oti <3754> kai <2532> eteleuthsen <5053> (5656) kai <2532> etafh <2290> (5648) kai <2532> to <3588> mnhma <3418> autou <846> estin <1510> (5748) en <1722> hmin <2254> acri <891> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

2:30 profhthv <4396> oun <3767> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> eidwv <1492> (5761) oti <3754> orkw <3727> wmosen <3660> (5656) autw <846> o <3588> yeov <2316> ek <1537> karpou <2590> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> kayisai <2523> (5658) epi <1909> ton <3588> yronon <2362> autou <846>

2:31 proidwn <4275> (5631) elalhsen <2980> (5656) peri <4012> thv <3588> anastasewv <386> tou <3588> cristou <5547> oti <3754> oute <3777> egkateleifyh <1459> (5681) eiv <1519> adhn <86> oute <3777> h <3588> sarx <4561> autou <846> eiden <1492> (5627) diafyoran <1312>

2:32 touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> anesthsen <450> (5656) o <3588> yeov <2316> ou <3739> pantev <3956> hmeiv <2249> esmen <1510> (5748) marturev <3144>

2:33 th <3588> dexia <1188> oun <3767> tou <3588> yeou <2316> uqwyeiv <5312> (5685) thn <3588> te <5037> epaggelian <1860> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> agiou <40> labwn <2983> (5631) para <3844> tou <3588> patrov <3962> execeen <1632> (5656) touto <5124> o <3739> umeiv <5210> [kai] <2532> blepete <991> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719)

2:34 ou <3756> gar <1063> dauid <1138> anebh <305> (5627) eiv <1519> touv <3588> ouranouv <3772> legei <3004> (5719) de <1161> autov <846> eipen <2036> (5627) kuriov <2962> tw <3588> kuriw <2962> mou <3450> kayou <2521> (5737) ek <1537> dexiwn <1188> mou <3450>

2:35 ewv <2193> an <302> yw <5087> (5632) touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4675> upopodion <5286> twn <3588> podwn <4228> sou <4675>

2:36 asfalwv <806> oun <3767> ginwsketw <1097> (5720) pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> kai <2532> kurion <2962> auton <846> kai <2532> criston <5547> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656)

2:37 akousantev <191> (5660) de <1161> katenughsan <2660> (5648) thn <3588> kardian <2588> eipon <2036> (5627) te <5037> prov <4314> ton <3588> petron <4074> kai <2532> touv <3588> loipouv <3062> apostolouv <652> ti <5101> poihswmen <4160> (5661) andrev <435> adelfoi <80>

2:38 petrov <4074> de <1161> prov <4314> autouv <846> metanohsate <3340> (5657) kai <2532> baptisyhtw <907> (5682) ekastov <1538> umwn <5216> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> cristou <5547> eiv <1519> afesin <859> twn <3588> amartiwn <266> umwn <5216> kai <2532> lhmqesye <2983> (5695) thn <3588> dwrean <1431> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151>

2:39 umin <5213> gar <1063> estin <1510> (5748) h <3588> epaggelia <1860> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> eiv <1519> makran <3112> osouv <3745> an <302> proskaleshtai <4341> (5667) kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <2257>

2:40 eteroiv <2087> te <5037> logoiv <3056> pleiosin <4119> diemarturato <1263> (5662) kai <2532> parekalei <3870> (5707) autouv <846> legwn <3004> (5723) swyhte <4982> (5682) apo <575> thv <3588> geneav <1074> thv <3588> skoliav <4646> tauthv <3778>

2:41 oi <3588> men <3303> oun <3767> apodexamenoi <588> (5666) ton <3588> logon <3056> autou <846> ebaptisyhsan <907> (5681) kai <2532> proseteyhsan <4369> (5681) en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> qucai <5590> wsei <5616> trisciliai <5153>

2:42 hsan <1510> (5713) de <1161> proskarterountev <4342> (5723) th <3588> didach <1322> twn <3588> apostolwn <652> kai <2532> th <3588> koinwnia <2842> th <3588> klasei <2800> tou <3588> artou <740> kai <2532> taiv <3588> proseucaiv <4335>

2:43 egineto <1096> (5711) de <1161> pash <3956> quch <5590> fobov <5401> polla <4183> de <1161> terata <5059> kai <2532> shmeia <4592> dia <1223> twn <3588> apostolwn <652> egineto <1096> (5711)

2:44 pantev <3956> de <1161> oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) epi <1909> to <3588> auto <846> eicon <2192> (5707) apanta <537> koina <2839>

2:45 kai <2532> ta <3588> kthmata <2933> kai <2532> tav <3588> uparxeiv <5223> epipraskon <4097> (5707) kai <2532> diemerizon <1266> (5707) auta <846> pasin <3956> kayoti <2530> an <302> tiv <5100> creian <5532> eicen <2192> (5707)

2:46 kay <2596> hmeran <2250> te <5037> proskarterountev <4342> (5723) omoyumadon <3661> en <1722> tw <3588> ierw <2411> klwntev <2806> (5723) te <5037> kat <2596> oikon <3624> arton <740> metelambanon <3335> (5707) trofhv <5160> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> afelothti <858> kardiav <2588>

2:47 ainountev <134> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> econtev <2192> (5723) carin <5485> prov <4314> olon <3650> ton <3588> laon <2992> o <3588> de <1161> kuriov <2962> prosetiyei <4369> (5707) touv <3588> swzomenouv <4982> (5746) kay <2596> hmeran <2250> epi <1909> to <3588> auto <846>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA