TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 7

7:1 kai <2532> meta <3326> tauta <5023> periepatei <4043> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424> en <1722> th <3588> galilaia <1056> ou <3756> gar <1063> hyelen <2309> (5707) en <1722> th <3588> ioudaia <2449> peripatein <4043> (5721) oti <3754> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> oi <3588> ioudaioi <2453> apokteinai <615> (5658)

7:2 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> h <3588> eorth <1859> twn <3588> ioudaiwn <2453> h <3588> skhnophgia <4634>

7:3 eipon <2036> (5627) oun <3767> prov <4314> auton <846> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> metabhyi <3327> (5628) enteuyen <1782> kai <2532> upage <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> ina <2443> kai <2532> oi <3588> mayhtai <3101> sou <4675> yewrhsousin <2334> (5692) [sou] <4675> ta <3588> erga <2041> a <3739> poieiv <4160> (5719)

7:4 oudeiv <3762> gar <1063> ti <5100> en <1722> kruptw <2927> poiei <4160> (5719) kai <2532> zhtei <2212> (5719) autov <846> en <1722> parrhsia <3954> einai <1510> (5750) ei <1487> tauta <5023> poieiv <4160> (5719) fanerwson <5319> (5657) seauton <4572> tw <3588> kosmw <2889>

7:5 oude <3761> gar <1063> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> episteuon <4100> (5707) eiv <1519> auton <846>

7:6 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> o <3588> kairov <2540> o <3588> emov <1699> oupw <3768> parestin <3918> (5748) o <3588> de <1161> kairov <2540> o <3588> umeterov <5212> pantote <3842> estin <1510> (5748) etoimov <2092>

7:7 ou <3756> dunatai <1410> (5736) o <3588> kosmov <2889> misein <3404> (5721) umav <5209> eme <1691> de <1161> misei <3404> (5719) oti <3754> egw <1473> marturw <3140> (5719) peri <4012> autou <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> estin <1510> (5748)

7:8 umeiv <5210> anabhte <305> (5628) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> egw <1473> oupw <3768> anabainw <305> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tauthn <3778> oti <3754> o <3588> emov <1699> kairov <2540> oupw <3768> peplhrwtai <4137> (5769)

7:9 tauta <5023> de <1161> eipwn <2036> (5631) autoiv <846> emeinen <3306> (5656) en <1722> th <3588> galilaia <1056>

7:10 wv <5613> de <1161> anebhsan <305> (5627) oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> tote <5119> kai <2532> autov <846> anebh <305> (5627) ou <3756> fanerwv <5320> alla <235> wv <5613> en <1722> kruptw <2927>

7:11 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> ezhtoun <2212> (5707) auton <846> en <1722> th <3588> eorth <1859> kai <2532> elegon <3004> (5707) pou <4226> estin <1510> (5748) ekeinov <1565>

7:12 kai <2532> goggusmov <1112> peri <4012> autou <846> hn <1510> (5713) poluv <4183> en <1722> toiv <3588> ocloiv <3793> oi <3588> men <3303> elegon <3004> (5707) oti <3754> agayov <18> estin <1510> (5748) alloi <243> [de] <1161> elegon <3004> (5707) ou <3756> alla <235> plana <4105> (5719) ton <3588> oclon <3793>

7:13 oudeiv <3762> mentoi <3305> parrhsia <3954> elalei <2980> (5707) peri <4012> autou <846> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453>

7:14 hdh <2235> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> mesoushv <3322> (5723) anebh <305> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> to <3588> ieron <2411> kai <2532> edidasken <1321> (5707)

7:15 eyaumazon <2296> (5707) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> legontev <3004> (5723) pwv <4459> outov <3778> grammata <1121> oiden <1492> (5758) mh <3361> memayhkwv <3129> (5761)

7:16 apekriyh <611> (5662) oun <3767> autoiv <846> ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) h <3588> emh <1699> didach <1322> ouk <3756> estin <1510> (5748) emh <1699> alla <235> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

7:17 ean <1437> tiv <5100> yelh <2309> (5725) to <3588> yelhma <2307> autou <846> poiein <4160> (5721) gnwsetai <1097> (5695) peri <4012> thv <3588> didachv <1322> poteron <4220> ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) h <2228> egw <1473> ap <575> emautou <1683> lalw <2980> (5719)

7:18 o <3588> af <575> eautou <1438> lalwn <2980> (5723) thn <3588> doxan <1391> thn <3588> idian <2398> zhtei <2212> (5719) o <3588> de <1161> zhtwn <2212> (5723) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846> outov <3778> alhyhv <227> estin <1510> (5748) kai <2532> adikia <93> en <1722> autw <846> ouk <3756> estin <1510> (5748)

7:19 ou <3756> mwushv <3475> edwken <1325> (5656) umin <5213> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> oudeiv <3762> ex <1537> umwn <5216> poiei <4160> (5719) ton <3588> nomon <3551> ti <5101> me <3165> zhteite <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:20 apekriyh <611> (5662) o <3588> oclov <3793> daimonion <1140> eceiv <2192> (5719) tiv <5101> se <4571> zhtei <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:21 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> en <1520> ergon <2041> epoihsa <4160> (5656) kai <2532> pantev <3956> yaumazete <2296> (5719)

7:22 dia <1223> touto <5124> mwushv <3475> dedwken <1325> (5758) umin <5213> thn <3588> peritomhn <4061> ouc <3756> oti <3754> ek <1537> tou <3588> mwusewv <3475> estin <1510> (5748) all <235> ek <1537> twn <3588> paterwn <3962> kai <2532> [en] <1722> sabbatw <4521> peritemnete <4059> (5719) anyrwpon <444>

7:23 ei <1487> peritomhn <4061> lambanei <2983> (5719) [o] <3588> anyrwpov <444> en <1722> sabbatw <4521> ina <2443> mh <3361> luyh <3089> (5686) o <3588> nomov <3551> mwusewv <3475> emoi <1698> colate <5520> (5719) oti <3754> olon <3650> anyrwpon <444> ugih <5199> epoihsa <4160> (5656) en <1722> sabbatw <4521>

7:24 mh <3361> krinete <2919> (5720) kat <2596> oqin <3799> alla <235> thn <3588> dikaian <1342> krisin <2920> krinete <2919> (5720)

7:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> tinev <5100> ek <1537> twn <3588> ierosolumitwn <2415> ouc <3756> outov <3778> estin <1510> (5748) on <3739> zhtousin <2212> (5719) apokteinai <615> (5658)

7:26 kai <2532> ide <1492> (5657) parrhsia <3954> lalei <2980> (5719) kai <2532> ouden <3762> autw <846> legousin <3004> (5719) mhpote <3379> alhywv <230> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> arcontev <758> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547>

7:27 alla <235> touton <5126> oidamen <1492> (5758) poyen <4159> estin <1510> (5748) o <3588> de <1161> cristov <5547> otan <3752> erchtai <2064> (5741) oudeiv <3762> ginwskei <1097> (5719) poyen <4159> estin <1510> (5748)

7:28 ekraxen <2896> (5656) oun <3767> en <1722> tw <3588> ierw <2411> didaskwn <1321> (5723) [o] <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legwn <3004> (5723) kame <2504> oidate <1492> (5758) kai <2532> oidate <1492> (5758) poyen <4159> eimi <1510> (5748) kai <2532> ap <575> emautou <1683> ouk <3756> elhluya <2064> (5754) all <235> estin <1510> (5748) alhyinov <228> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> on <3739> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758)

7:29 egw <1473> oida <1492> (5758) auton <846> oti <3754> par <3844> autou <846> eimi <1510> (5748) kakeinov <2548> me <3165> apesteilen <649> (5656)

7:30 ezhtoun <2212> (5707) oun <3767> auton <846> piasai <4084> (5658) kai <2532> oudeiv <3762> epebalen <1911> (5627) ep <1909> auton <846> thn <3588> ceira <5495> oti <3754> oupw <3768> elhluyei <2064> (5715) h <3588> wra <5610> autou <846>

7:31 ek <1537> tou <3588> oclou <3793> de <1161> polloi <4183> episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) o <3588> cristov <5547> otan <3752> elyh <2064> (5632) mh <3361> pleiona <4119> shmeia <4592> poihsei <4160> (5692) wn <3739> outov <3778> epoihsen <4160> (5656)

7:32 hkousan <191> (5656) oi <3588> farisaioi <5330> tou <3588> oclou <3793> gogguzontov <1111> (5723) peri <4012> autou <846> tauta <5023> kai <2532> apesteilan <649> (5656) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> uphretav <5257> ina <2443> piaswsin <4084> (5661) auton <846>

7:33 eipen <2036> (5627) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> eti <2089> cronon <5550> mikron <3398> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) kai <2532> upagw <5217> (5719) prov <4314> ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

7:34 zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

7:35 eipon <2036> (5627) oun <3767> oi <3588> ioudaioi <2453> prov <4314> eautouv <1438> pou <4226> outov <3778> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) oti <3754> hmeiv <2249> ouc <3756> eurhsomen <2147> (5692) auton <846> mh <3361> eiv <1519> thn <3588> diasporan <1290> twn <3588> ellhnwn <1672> mellei <3195> (5719) poreuesyai <4198> (5738) kai <2532> didaskein <1321> (5721) touv <3588> ellhnav <1672>

7:36 tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> logov <3056> outov <3778> on <3739> eipen <2036> (5627) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> ouc <3756> eurhsete <2147> (5692) me <3165> kai <2532> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629)

7:37 en <1722> de <1161> th <3588> escath <2078> hmera <2250> th <3588> megalh <3173> thv <3588> eorthv <1859> eisthkei <2476> (5715) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> ekraxen <2896> (5656) legwn <3004> (5723) ean <1437> tiv <5100> diqa <1372> (5725) ercesyw <2064> (5737) prov <4314> me <3165> kai <2532> pinetw <4095> (5720)

7:38 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> eme <1691> kaywv <2531> eipen <2036> (5627) h <3588> grafh <1124> potamoi <4215> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> autou <846> reusousin <4482> (5692) udatov <5204> zwntov <2198> (5723)

7:39 touto <5124> de <1161> eipen <2036> (5627) peri <4012> tou <3588> pneumatov <4151> ou <3739> emellon <3195> (5707) lambanein <2983> (5721) oi <3588> pisteusantev <4100> (5660) eiv <1519> auton <846> oupw <3768> gar <1063> hn <1510> (5713) pneuma <4151> oti <3754> ihsouv <2424> oupw <3768> edoxasyh <1392> (5681)

7:40 ek <1537> tou <3588> oclou <3793> oun <3767> akousantev <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> elegon <3004> (5707) [oti] <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) alhywv <230> o <3588> profhthv <4396>

7:41 alloi <243> elegon <3004> (5707) outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> oi <3588> de <1161> elegon <3004> (5707) mh <3361> gar <1063> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> o <3588> cristov <5547> ercetai <2064> (5736)

7:42 ouc <3756> h <3588> grafh <1124> eipen <2036> (5627) oti <3754> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> dauid <1138> kai <2532> apo <575> bhyleem <965> thv <3588> kwmhv <2968> opou <3699> hn <1510> (5713) dauid <1138> ercetai <2064> (5736) o <3588> cristov <5547>

7:43 scisma <4978> oun <3767> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> oclw <3793> di <1223> auton <846>

7:44 tinev <5100> de <1161> hyelon <2309> (5707) ex <1537> autwn <846> piasai <4084> (5658) auton <846> all <235> oudeiv <3762> ebalen <906> (5627) ep <1909> auton <846> tav <3588> ceirav <5495>

7:45 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> uphretai <5257> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> kai <2532> farisaiouv <5330> kai <2532> eipon <2036> (5627) autoiv <846> ekeinoi <1565> dia <1223> ti <5101> ouk <3756> hgagete <71> (5627) auton <846>

7:46 apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> uphretai <5257> oudepote <3763> elalhsen <2980> (5656) outwv <3779> anyrwpov <444>

7:47 apekriyhsan <611> (5662) oun <3767> [autoiv] <846> oi <3588> farisaioi <5330> mh <3361> kai <2532> umeiv <5210> peplanhsye <4105> (5769)

7:48 mh <3361> tiv <5100> ek <1537> twn <3588> arcontwn <758> episteusen <4100> (5656) eiv <1519> auton <846> h <2228> ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330>

7:49 alla <235> o <3588> oclov <3793> outov <3778> o <3588> mh <3361> ginwskwn <1097> (5723) ton <3588> nomon <3551> eparatoi <1944> eisin <1510> (5748)

7:50 legei <3004> (5719) nikodhmov <3530> prov <4314> autouv <846> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> proteron <4386> eiv <1520> wn <1510> (5752) ex <1537> autwn <846>

7:51 mh <3361> o <3588> nomov <3551> hmwn <2257> krinei <2919> (5719) ton <3588> anyrwpon <444> ean <1437> mh <3361> akoush <191> (5661) prwton <4412> par <3844> autou <846> kai <2532> gnw <1097> (5632) ti <5101> poiei <4160> (5719)

7:52 apekriyhsan <611> (5662) kai <2532> eipan <3004> (5627) autw <846> mh <3361> kai <2532> su <4771> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> ei <1510> (5748) eraunhson <2045> (5657) kai <2532> ide <1492> (5657) oti <3754> ek <1537> thv <3588> galilaiav <1056> profhthv <4396> ouk <3756> egeiretai <1453> (5743)

7:53 [[kai <2532> eporeuyhsan <4198> (5675) ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou]] <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA