TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 3

1 Kristus mengajar Nikodemus tentang pentingnya dilahirkan kembali,

14 tentang iman di dalam kematian-Nya,

16 kasih Allah yang besar kepada dunia,

18 dan penghukuman bagi orang yang tidak percaya.

22 Jesus baptizes in Judea. Yesus membaptis di Yudea.

23 Baptisan, kesaksian, dan ajaran Yohanes tentang Kristus.


TSK Full Life Study Bible

3:1

3:1

Judul : Percakapan dengan Nikodemus

Perikop : Yoh 3:1-21


bernama Nikodemus,

Yoh 7:50; 19:39 [Semua]

pemimpin agama

Luk 23:133:2 · Ia datang ............. Engkau datang(TB)/datang ................. datang(TL) <2064> [came.]

· Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

· kami tahu(TB)/tahu(TL) <1492> [we know.]

· sebab(TB)/karena(TL) <1063> [for.]

3:2

Rabi,

Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7]

kami tahu,

Yoh 3:11

mengadakan tanda-tanda

Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]

tidak menyertainya.

Yoh 10:38; 14:10,11; Kis 2:22; 10:38 [Semua]3:3 · sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

· <3362> [Except.]

· kembali(TB)/pula(TL) <509> [again. or, from above.]

· ia ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [he cannot.]

3:3

dilahirkan kembali,

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]

dilahirkan kembali,

Mat 3:2; [Lihat FULL. Mat 3:2]


Catatan Frasa: DILAHIRKAN KEMBALI.


3:4 · Bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]


3:5 · dilahirkan(TB)/diperanakkan(TL) <1080> [born.]

· dari ... dan Roh ... Roh(TB)/daripada ... dan(TL) <1537 2532 4151> [and of.]

· tidak(TB)/tiada(TL) <3756> [cannot.]

3:5

dan Roh,

Kis 22:16; [Lihat FULL. Kis 22:16]

dan Roh,

Tit 3:5


Catatan Frasa: DILAHIRKAN DARI AIR.


3:6 · dilahirkan dari daging ... daging ..... dilahirkan dari(TB)/diperanakkan daripada tabiat tubuh tubuh ...... diperanakkan daripada(TL) <1537 4561 1080> [born of the flesh.]

· dilahirkan ......... dilahirkan(TB)/diperanakkan .......... diperanakkan(TL) <1080> [that.]

3:6

adalah roh.

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]; 1Kor 15:50 [Semua]3:7 · engkau heran(TB)/heran(TL) <2296> [Marvel.]

· Kamu(TB)/kamu(TL) <5209> [Ye.]

· kembali(TB)/pula(TL) <509> [again. or, from above.]


3:8 · Angin ................................ Roh(TB)/bertiup ............................. Roh(TL) <4151> [wind.]

· Demikianlah(TB/TL) <3779> [so.]

3:8

dari Roh.

1Kor 2:14-16 [Semua]


Catatan Frasa: ANGIN ... ROH.


3:9 · Bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]

3:9

itu terjadi?

Yoh 6:52,60 [Semua]3:10 · <1488> [Art.]

· dan engkau ... mengerti ... mengerti(TB)/dan .... mengerti(TL) <2532 1097> [and knowest.]

3:10

adalah pengajar

Luk 2:463:11 · sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [verily.]

· kami berkata-kata(TB)/katakan(TL) <2980> [We speak.]

· kamu ... menerima(TB)/menerima(TL) <2983> [ye.]

3:11

kami ketahui

Yoh 1:18; 7:16,17 [Semua]

menerima kesaksian

Yoh 3:323:12 · hal-hal duniawi(TB)/perkara dunia(TL) <1919> [earthly.]

· hal-hal sorgawi(TB)/surga(TL) <2032> [heavenly.]


3:13 · Tidak ada seorangpun(TB)/pun(TL) <3762> [no man.]

· <1508> [but.]

· Anak(TB/TL) <5207> [even.]

3:13

ke sorga,

Ams 30:4; Kis 2:34; Ef 4:8-10 [Semua]

dari sorga,

Yoh 3:31; Yoh 6:38,42; Ibr 4:14; 9:24 [Semua]

Anak Manusia.

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]3:14 · sama seperti(TB)/Sebagaimana(TL) <2531> [as.]

· demikian(TB)/begitulah(TL) <3779> [even.]

3:14

padang gurun,

Bil 21:8,9 [Semua]

harus ditinggikan,

Yoh 12:32; [Lihat FULL. Yoh 12:32]3:15 · setiap orang(TB)/barangsiapa(TL) <3956> [whosoever.]

· <3363> [not.]

· yang kekal(TB)/kekal(TL) <166> [eternal.]

3:15

yang percaya

Yoh 3:16,36; Kej 15:6; Bil 14:11; Mat 27:42; Mr 1:15; Yoh 1:7,12; 2:23; 5:24; 7:38; 20:29; Kis 13:39; 16:31; Rom 3:22; 10:9,10; 1Yoh 5:1,5,10 [Semua]

beroleh hidup

Yoh 3:16,36; Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]; Yoh 20:31 [Semua]3:16 · Allah(TB/TL) <2316> [God.]

· Ia telah mengaruniakan(TB)/dikaruniakan-Nya(TL) <1325> [gave.]

· sehingga ....... barangsiapa supaya setiap orang(TB)/sehingga ....... supaya barangsiapa(TL) <5620 2443 3956> [that whosoever.]

3:16

besar kasih

Rom 5:8; Ef 2:4; 1Yoh 4:9,10 [Semua]

telah mengaruniakan

Yes 9:5; Rom 8:32 [Semua]

Anak-Nya

Kej 22:12; Yoh 1:18 [Semua]

yang percaya

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]

yang kekal.

Yoh 3:36; Yoh 6:29,40; 11:25,26 [Semua]


Catatan Frasa: BEGITU BESAR KASIH ALLAH AKAN DUNIA INI.


3:17 · Allah(TB/TL) <2316> [God.]

· melainkan(TB/TL) <235> [but.]

3:17

dalam dunia

Yoh 6:29,57; 10:36; 11:42; 17:8,21; 20:21 [Semua]

oleh Dia.

Yes 53:11; Mat 1:21; [Lihat FULL. Mat 1:21]; Luk 2:11; [Lihat FULL. Luk 2:11]; Luk 19:10; Yoh 1:29; 12:47; Rom 11:14; [Lihat FULL. Rom 11:14]; 1Tim 1:15; 2:5,6; 1Yoh 2:2; 3:5 [Semua]3:18 · ia tidak tiadalah dihukum ... tidak ... ia ... berada di bawah hukuman .... tidak(TB)/tiadalah ... dihukumkan ..... tiada ...... dihukumkan ... tiada(TL) <2919 3756 3361> [is not.]

· percaya .... tidak ..... tidak percaya ... tiada ....... ia tiada percaya(TB)/percaya .... tiadalah ....... tiada percaya ....... tiada ... percaya(TL) <4100 3756 3361> [he that believeth not.]

3:18

akan dihukum;

Yoh 5:24

nama Anak

Yoh 1:18; 1Yoh 4:9 [Semua]3:19 · inilah(TB) <3778> [this.]

· sebab(TB/TL) <1063> [because.]

3:19

itu: Terang

Yoh 1:4; [Lihat FULL. Yoh 1:4]

mereka jahat.

Mazm 52:5; Yoh 7:7 [Semua]


Catatan Frasa: LEBIH MENYUKAI KEGELAPAN DARIPADA TERANG.


3:20 · barangsiapa(TB/TL) <3956> [every.]

· nampak(TB)/tempelak(TL) <1651> [reproved. or, discovered.]

3:20

tidak nampak;

Ef 5:11,13 [Semua]3:21 · melakukan(TB)/berbuat(TL) <4160> [he that.]

· supaya .... bahwa perbuatan-perbuatannya(TB)/supaya(TL) <2443 846 3754> [that his.]

· <2076> [they are.]


3:22 · itu(TB) <5023> [these.]

· dan ........ dan membaptis .... membaptiskan(TB)/maka .......... sambil membaptiskan(TL) <2532 907> [and baptized.]

3:22

Judul : Kesaksian Yohanes tentang Yesus

Perikop : Yoh 3:22-36


dan membaptis.

Yoh 4:23:23 · dekat(TB/TL) <1451> [near.]

· [Shalem.]

· [Shalim.]

· banyak(TB/TL) <4183> [much.]

· Akan tetapi .... juga ........... dan orang-orang datanglah(TB)/Tetapi ................ maka .... lalu(TL) <1161 2532 3854> [and they.]

3:23

tetapi Yohanespun

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]3:24

3:24

dalam penjara.

Mat 4:12; 14:3 [Semua]3:25 · tentang(TB)/hal(TL) <4012> [about.]

3:25

tentang penyucian.

Yoh 2:63:26 · yang ........... tentang Dia(TB)/adapun ... yang ........ yang(TL) <3739 2258> [he that.]

· yang ........... tentang Dia(TB)/adapun ... yang ........ yang(TL) <3739> [to whom.]

· Lalu ...... dan ......................... sekalian semua orang(TB)/Lalu ....... serta ....................... dan sekalian(TL) <2532 3956> [and all.]

3:26

Rabi,

Mat 23:27; [Lihat FULL. Mat 23:27]

memberi kesaksian,

Yoh 1:73:27 · seorangpun(TB)/Seorang(TL) <444> [A man.]

· mengambil(TB/TL) <2983> [receive. or, take unto himself.]

· dari(TB/TL) <1537> [from.]


3:28 · aku telah berkata(TB)/berkata(TL) <2036> [I said.]

· tetapi(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

3:28

untuk mendahului-Nya.

Yoh 1:20,23 [Semua]3:29 · Yang empunya(TB)/empunya(TL) <2192> [hath.]

· sahabat(TB/TL) <5384> [the friend.]

· Itulah(TB)/itu ... ini(TL) <3778> [this.]

3:29

mempelai laki-laki;

Mat 9:15

itu penuh.

Yoh 16:24; 17:13; Fili 2:2; 1Yoh 1:4; 2Yoh 1:12 [Semua]3:30 · harus makin besar(TB)/Patutlah ... makin(TL) <1163 837> [must increase.]

· tetapi(TB/TL) <1161> [but.]


3:31 · yang datang ....................... datang(TB)/datang .................. datang(TL) <2064> [that cometh.]

· atas ... di atas ................. lebih ...... di atas(TB)/atas ... di atas ................. lebih(TL) <2076 1883> [is above.]

· <5607> [he that is.]

· yang datang ....................... datang(TB)/datang .................. datang(TL) <2064> [he that cometh.]

3:31

dari atas

Yoh 3:13

bahasa bumi.

Yoh 8:23; 1Yoh 4:5 [Semua]3:32 · apa(TB)/barang(TL) <3739> [what.]

· dan .... tetapi tak seorangpun pun(TB)/dan(TL) <2532 3762> [and no.]

3:32

yang didengar-Nya,

Yoh 8:26; 15:15 [Semua]

kesaksian-Nya itu.

Yoh 3:113:33 · ia mengaku(TB)/memeteraikan(TL) <4972> [hath set.]


3:34 · siapa(TB)/Ialah(TL) <3739> [he.]

· Sebab ..... Allah Allah .... Allah Allah Allah(TB)/Karena ...... Allah .... Allah ... Allah(TL) <1063 2316> [for God.]

3:34

yang diutus

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]

mengaruniakan Roh-Nya

Yes 42:1; Mat 12:18; Luk 4:18; Kis 10:38 [Semua]


Catatan Frasa: MENGARUNIAKAN ROH-NYA DENGAN TIDAK TERBATAS.


3:35 · Bapa(TB/TL) <3962> [Father.]

· dan(TB/TL) <2532> [and.]

3:35

sesuatu kepada-Nya.

Mat 28:18; [Lihat FULL. Mat 28:18]3:36 · percaya kepada akan ....................... di atasnya(TB)/percaya akan ........................... atasnya(TL) <1519 1909 4100> [that believeth on.]

· ia ... akan melihat(TB)/nampak(TL) <3700> [see.]

· melainkan(TB/TL) <235> [but.]

3:36

yang kekal,

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]; Yoh 5:24; 6:47 [Semua]


Catatan Frasa: BARANGSIAPA TIDAK TAAT.TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA