TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Lukas 18

18:1 elegen <3004> (5707) de <1161> parabolhn <3850> autoiv <846> prov <4314> to <3588> dein <1163> (5903) pantote <3842> proseucesyai <4336> (5738) autouv <846> kai <2532> mh <3361> egkakein <1573> (5721)

18:2 legwn <3004> (5723) krithv <2923> tiv <5100> hn <1510> (5713) en <1722> tini <5100> polei <4172> ton <3588> yeon <2316> mh <3361> foboumenov <5399> (5740) kai <2532> anyrwpon <444> mh <3361> entrepomenov <1788> (5746)

18:3 chra <5503> de <1161> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565> kai <2532> hrceto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> legousa <3004> (5723) ekdikhson <1556> (5657) me <3165> apo <575> tou <3588> antidikou <476> mou <3450>

18:4 kai <2532> ouk <3756> hyelen <2309> (5707) epi <1909> cronon <5550> meta <3326> tauta <5023> de <1161> eipen <2036> (5627) en <1722> eautw <1438> ei <1487> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> ou <3756> foboumai <5399> (5736) oude <3761> anyrwpon <444> entrepomai <1788> (5743)

18:5 dia <1223> ge <1065> to <3588> parecein <3930> (5721) moi <3427> kopon <2873> thn <3588> chran <5503> tauthn <3778> ekdikhsw <1556> (5692) authn <846> ina <2443> mh <3361> eiv <1519> telov <5056> ercomenh <2064> (5740) upwpiazh <5299> (5725) me <3165>

18:6 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> akousate <191> (5657) ti <5101> o <3588> krithv <2923> thv <3588> adikiav <93> legei <3004> (5719)

18:7 o <3588> de <1161> yeov <2316> ou <3756> mh <3361> poihsh <4160> (5661) thn <3588> ekdikhsin <1557> twn <3588> eklektwn <1588> autou <846> twn <3588> bowntwn <994> (5723) autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> kai <2532> makroyumei <3114> (5719) ep <1909> autoiv <846>

18:8 legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> poihsei <4160> (5692) thn <3588> ekdikhsin <1557> autwn <846> en <1722> tacei <5034> plhn <4133> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> elywn <2064> (5631) ara <687> eurhsei <2147> (5692) thn <3588> pistin <4102> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> kai <2532> prov <4314> tinav <5100> touv <3588> pepoiyotav <3982> (5756) ef <1909> eautoiv <1438> oti <3754> eisin <1510> (5748) dikaioi <1342> kai <2532> exouyenountav <1848> (5723) touv <3588> loipouv <3062> thn <3588> parabolhn <3850> tauthn <3778>

18:10 anyrwpoi <444> duo <1417> anebhsan <305> (5627) eiv <1519> to <3588> ieron <2411> proseuxasyai <4336> (5664) eiv <1520> farisaiov <5330> kai <2532> o <3588> eterov <2087> telwnhv <5057>

18:11 o <3588> farisaiov <5330> stayeiv <2476> (5685) tauta <5023> prov <4314> eauton <1438> proshuceto <4336> (5711) o <3588> yeov <2316> eucaristw <2168> (5719) soi <4671> oti <3754> ouk <3756> eimi <1510> (5748) wsper <5618> oi <3588> loipoi <3062> twn <3588> anyrwpwn <444> arpagev <727> adikoi <94> moicoi <3432> h <2228> kai <2532> wv <5613> outov <3778> o <3588> telwnhv <5057>

18:12 nhsteuw <3522> (5719) div <1364> tou <3588> sabbatou <4521> apodekateuw <586> (5719) panta <3956> osa <3745> ktwmai <2932> (5736)

18:13 o <3588> de <1161> telwnhv <5057> makroyen <3113> estwv <2476> (5761) ouk <3756> hyelen <2309> (5707) oude <3761> touv <3588> ofyalmouv <3788> eparai <1869> (5658) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> all <235> etupten <5180> (5707) to <3588> sthyov <4738> eautou <1438> legwn <3004> (5723) o <3588> yeov <2316> ilasyhti <2433> (5682) moi <3427> tw <3588> amartwlw <268>

18:14 legw <3004> (5719) umin <5213> katebh <2597> (5627) outov <3778> dedikaiwmenov <1344> (5772) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> par <3844> ekeinon <1565> oti <3754> pav <3956> o <3588> uqwn <5312> (5723) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) o <3588> de <1161> tapeinwn <5013> (5723) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)

18:15 proseferon <4374> (5707) de <1161> autw <846> kai <2532> ta <3588> brefh <1025> ina <2443> autwn <846> apthtai <680> (5735) idontev <1492> (5631) de <1161> oi <3588> mayhtai <3101> epetimwn <2008> (5707) autoiv <846>

18:16 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> prosekalesato <4341> (5662) [auta] <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) ta <3588> paidia <3813> ercesyai <2064> (5738) prov <4314> me <3165> kai <2532> mh <3361> kwluete <2967> (5720) auta <846> twn <3588> gar <1063> toioutwn <5108> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

18:17 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ov <3739> an <302> mh <3361> dexhtai <1209> (5667) thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> paidion <3813> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846>

18:18 kai <2532> ephrwthsen <1905> (5656) tiv <5100> auton <846> arcwn <758> legwn <3004> (5723) didaskale <1320> agaye <18> ti <5101> poihsav <4160> (5660) zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsw <2816> (5692) <2816> (5661)

18:19 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ti <5101> me <3165> legeiv <3004> (5719) agayon <18> oudeiv <3762> agayov <18> ei <1487> mh <3361> eiv <1520> [o] <3588> yeov <2316>

18:20 tav <3588> entolav <1785> oidav <1492> (5758) mh <3361> moiceushv <3431> (5661) mh <3361> foneushv <5407> (5661) mh <3361> kleqhv <2813> (5661) mh <3361> qeudomarturhshv <5576> (5661) tima <5091> (5720) ton <3588> patera <3962> sou <4675> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

18:21 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) tauta <5023> panta <3956> efulaxa <5442> (5656) ek <1537> neothtov <3503>

18:22 akousav <191> (5660) de <1161> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> eti <2089> en <1520> soi <4671> leipei <3007> (5719) panta <3956> osa <3745> eceiv <2192> (5719) pwlhson <4453> (5657) kai <2532> diadov <1239> (5628) ptwcoiv <4434> kai <2532> exeiv <2192> (5692) yhsauron <2344> en <1722> [toiv] <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> deuro <1204> (5773) akolouyei <190> (5720) moi <3427>

18:23 o <3588> de <1161> akousav <191> (5660) tauta <5023> perilupov <4036> egenhyh <1096> (5675) hn <1510> (5713) gar <1063> plousiov <4145> sfodra <4970>

18:24 idwn <1492> (5631) de <1161> auton <846> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) pwv <4459> duskolwv <1423> oi <3588> ta <3588> crhmata <5536> econtev <2192> (5723) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eisporeuontai <1531> (5736)

18:25 eukopwteron <2123> gar <1063> estin <1510> (5748) kamhlon <2574> dia <1223> trhmatov <5168> belonhv <4476> eiselyein <1525> (5629) h <2228> plousion <4145> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> yeou <2316> eiselyein <1525> (5629)

18:26 eipan <3004> (5627) de <1161> oi <3588> akousantev <191> (5660) kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) swyhnai <4982> (5683)

18:27 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) ta <3588> adunata <102> para <3844> anyrwpoiv <444> dunata <1415> para <3844> tw <3588> yew <2316> estin <1510> (5748)

18:28 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> petrov <4074> idou <2400> (5628) hmeiv <2249> afentev <863> (5631) ta <3588> idia <2398> hkolouyhsamen <190> (5656) soi <4671>

18:29 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> oudeiv <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> afhken <863> (5656) oikian <3614> h <2228> gunaika <1135> h <2228> adelfouv <80> h <2228> goneiv <1118> h <2228> tekna <5043> eneken <1752> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

18:30 ov <3739> ouci <3780> mh <3361> labh <2983> (5632) pollaplasiona <4179> en <1722> tw <3588> kairw <2540> toutw <5129> kai <2532> en <1722> tw <3588> aiwni <165> tw <3588> ercomenw <2064> (5740) zwhn <2222> aiwnion <166>

18:31 paralabwn <3880> (5631) de <1161> touv <3588> dwdeka <1427> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> idou <2400> (5628) anabainomen <305> (5719) eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> telesyhsetai <5055> (5701) panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> (5772) dia <1223> twn <3588> profhtwn <4396> tw <3588> uiw <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

18:32 paradoyhsetai <3860> (5701) gar <1063> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> empaicyhsetai <1702> (5701) kai <2532> ubrisyhsetai <5195> (5701) kai <2532> emptusyhsetai <1716> (5701)

18:33 kai <2532> mastigwsantev <3146> (5660) apoktenousin <615> (5692) auton <846> kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> anasthsetai <450> (5698)

18:34 kai <2532> autoi <846> ouden <3762> toutwn <5130> sunhkan <4920> (5656) kai <2532> hn <1510> (5713) to <3588> rhma <4487> touto <5124> kekrummenon <2928> (5772) ap <575> autwn <846> kai <2532> ouk <3756> eginwskon <1097> (5707) ta <3588> legomena <3004> (5746)

18:35 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> eggizein <1448> (5721) auton <846> eiv <1519> iericw <2410> tuflov <5185> tiv <5100> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> odon <3598> epaitwn <1871> (5723)

18:36 akousav <191> (5660) de <1161> oclou <3793> diaporeuomenou <1279> (5740) epunyaneto <4441> (5711) ti <5101> eih <1510> (5751) touto <5124>

18:37 aphggeilan <518> (5656) de <1161> autw <846> oti <3754> ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> parercetai <3928> (5736)

18:38 kai <2532> ebohsen <994> (5656) legwn <3004> (5723) ihsou <2424> uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

18:39 kai <2532> oi <3588> proagontev <4254> (5723) epetimwn <2008> (5707) autw <846> ina <2443> sighsh <4601> (5661) autov <846> de <1161> pollw <4183> mallon <3123> ekrazen <2896> (5707) uie <5207> dauid <1138> elehson <1653> (5657) me <3165>

18:40 stayeiv <2476> (5685) de <1161> ihsouv <2424> ekeleusen <2753> (5656) auton <846> acyhnai <71> (5683) prov <4314> auton <846> eggisantov <1448> (5660) de <1161> autou <846> ephrwthsen <1905> (5656) auton <846>

18:41 ti <5101> soi <4671> yeleiv <2309> (5719) poihsw <4160> (5661) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) kurie <2962> ina <2443> anableqw <308> (5661)

18:42 kai <2532> o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autw <846> anableqon <308> (5657) h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571>

18:43 kai <2532> paracrhma <3916> anebleqen <308> (5656) kai <2532> hkolouyei <190> (5707) autw <846> doxazwn <1392> (5723) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> idwn <1492> (5631) edwken <1325> (5656) ainon <136> tw <3588> yew <2316>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA