TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Amsal 24

24:1 <0854> Mta <01961> twyhl <0183> *wyatt {watt} <0408> law <07451> her <0376> ysnab <07065> anqt <0408> la(24:1)

24:1 uie <5207> mh <3165> zhlwshv <2206> kakouv <2556> andrav <435> mhde <3366> epiyumhshv <1937> einai <1510> met <3326> autwn <846>

24:2 <01696> hnrbdt <08193> Mhytpv <05999> lmew <03820> Mbl <01897> hghy <07701> ds <03588> yk(24:2)

24:2 qeudh <5571> gar <1063> meleta <3191> h <3588> kardia <2588> autwn <846> kai <2532> ponouv <4192> ta <3588> ceilh <5491> autwn <846> lalei <2980>

24:3 <03559> Nnwkty <08394> hnwbtbw <01004> tyb <01129> hnby <02451> hmkxb(24:3)

24:3 meta <3326> sofiav <4678> oikodomeitai <3618> oikov <3624> kai <2532> meta <3326> sunesewv <4907> anoryoutai

24:4 <05273> Myenw <03368> rqy <01952> Nwh <03605> lk <04390> walmy <02315> Myrdx <01847> tedbw(24:4)

24:4 meta <3326> aisyhsewv <144> empimplatai tamieia ek <1537> pantov <3956> ploutou <4149> timiou <5093> kai <2532> kalou <2570>

24:5 <03581> xk <0553> Umam <01847> ted <0376> syaw <05797> zweb <02450> Mkx <01397> rbg(24:5)

24:5 kreisswn <2908> sofov <4680> iscurou <2478> kai <2532> anhr <435> fronhsin <5428> ecwn <2192> gewrgiou <1091> megalou <3173>

24:6 <03289> Uewy <07230> brb <08668> hewstw <04421> hmxlm <0> Kl <06213> hvet <08458> twlbxtb <03588> yk(24:6)

24:6 meta <3326> kubernhsewv <2941> ginetai <1096> polemov <4171> bohyeia <996> de <1161> meta <3326> kardiav <2588> bouleutikhv

24:7 <06310> whyp <06605> xtpy <03808> al <08179> resb <02454> twmkx <0191> lywal <07311> twmar(24:7)

24:7 sofia <4678> kai <2532> ennoia <1771> agayh <18> en <1722> pulaiv <4439> sofwn <4680> sofoi <4680> ouk <3364> ekklinousin <1578> ek <1537> stomatov <4750> kuriou <2962>

24:8 <07121> warqy <04209> twmzm <01167> leb <0> wl <07489> erhl <02803> bsxm(24:8)

24:8 alla <235> logizontai <3049> en <1722> sunedrioiv <4892> apaideutoiv <521> sunanta <4876> yanatov <2288>

24:9 <03887> Ul <0120> Mdal <08441> tbewtw <02403> tajx <0200> tlwa <02154> tmz(24:9)

24:9 apoynhskei <599> de <1161> afrwn <878> en <1722> amartiaiv <266> akayarsia <167> de <1161> andri <435> loimw <3061> emmolunyhsetai

24:10 <03581> hkxk <06862> ru <06869> hru <03117> Mwyb <07503> typrth(24:10)

24:10 en <1722> hmera <2250> kakh <2556> kai <2532> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> ewv <2193> an <302> ekliph <1587>

24:11 <02820> Kwvxt <0518> Ma <02027> grhl <04131> Myjmw <04194> twml <03947> Myxql <05337> luh(24:11)

24:11 rusai agomenouv <71> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> ekpriou kteinomenouv mh <3165> feish <5339>

24:12 <06467> wlepk <0120> Mdal <07725> byshw <03045> edy <01931> awh <05315> Kspn <05341> runw <0995> Nyby <01931> awh <03826> twbl <08505> Nkt <03808> alh <02088> hz <03045> wnedy <03808> al <02005> Nh <0559> rmat <03588> yk(24:12)

24:12 ean <1437> de <1161> eiphv ouk <3364> oida touton <3778> ginwske <1097> oti <3754> kuriov <2962> kardiav <2588> pantwn <3956> ginwskei <1097> kai <2532> o <3588> plasav <4111> pnohn <4157> pasin <3956> autov <846> oiden panta <3956> ov <3739> apodidwsin <591> ekastw <1538> kata <2596> ta <3588> erga <2041> autou <846>

24:13 <02441> Kkx <05921> le <04966> qwtm <05317> tpnw <02896> bwj <03588> yk <01706> sbd <01121> ynb <0398> lka(24:13)

24:13 fage <2068> meli <3192> uie <5207> agayon <18> gar <1063> khrion <2781> ina <2443> glukanyh sou <4771> o <3588> farugx

24:14 P <03772> trkt <03808> al <08615> Ktwqtw <0319> tyrxa <03426> syw <04672> taum <0518> Ma <05315> Kspnl <02451> hmkx <03045> hed <03651> Nk(24:14)

24:14 outwv <3778> aisyhsh <143> sofian <4678> th <3588> sh <4674> quch <5590> ean <1437> gar <1063> eurhv <2147> estai <1510> kalh <2570> h <3588> teleuth <5054> sou <4771> kai <2532> elpiv <1680> se <4771> ouk <3364> egkataleiqei <1459>

24:15 <07258> wubr <07703> ddst <0408> la <06662> qydu <05116> hwnl <07563> esr <0693> brat <0408> la(24:15)

24:15 mh <3165> prosagaghv <4317> asebh <765> nomh <3542> dikaiwn <1342> mhde <3366> apathyhv <538> cortasia koiliav <2836>

24:16 <07451> herb <03782> wlsky <07563> Myesrw <06965> Mqw <06662> qydu <05307> lwpy <07651> ebs <03588> yk(24:16)

24:16 eptaki gar <1063> peseitai <4098> o <3588> dikaiov <1342> kai <2532> anasthsetai <450> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> asyenhsousin <770> en <1722> kakoiv <2556>

24:17 <03820> Kbl <01523> lgy <0408> la <03782> wlskbw <08055> xmvt <0408> la <0341> *Kbywa {Kybywa} <05307> lpnb(24:17)

24:17 ean <1437> pesh <4098> o <3588> ecyrov <2190> sou <4771> mh <3165> epicarhv autw <846> en <1722> de <1161> tw <3588> uposkelismati autou <846> mh <3165> epairou

24:18 <0639> wpa <05921> wylem <07725> byshw <05869> wynyeb <07489> erw <03069> hwhy <07200> hary <06435> Np(24:18)

24:18 oti <3754> oqetai <3708> kuriov <2962> kai <2532> ouk <3364> aresei autw <846> kai <2532> apostreqei <654> ton <3588> yumon <2372> autou <846> ap <575> autou <846>

24:19 <07563> Myesrb <07065> anqt <0408> la <07489> Myermb <02734> rxtt <0408> la(24:19)

24:19 mh <3165> caire <5463> epi <1909> kakopoioiv <2555> mhde <3366> zhlou <2206> amartwlouv <268>

24:20 <01846> Kedy <07563> Myesr <05216> rn <07451> erl <0319> tyrxa <01961> hyht <03808> al <03588> yk(24:20)

24:20 ou <3364> gar <1063> mh <3165> genhtai <1096> ekgona ponhrwn <4190> lampthr de <1161> asebwn <765> sbesyhsetai <4570>

24:21 <06148> brett <0408> la <08138> Mynws <05973> Me <04428> Klmw <01121> ynb <03068> hwhy <0853> ta <03372> ary(24:21)

24:21 fobou <5399> ton <3588> yeon <2316> uie <5207> kai <2532> basilea <935> kai <2532> mhyeterw autwn <846> apeiyhshv <544>

24:22 o <03045> edwy <04310> ym <08147> Mhyns <06365> dypw <0343> Mdya <06965> Mwqy <06597> Matp <03588> yk(24:22)

24:22 exaifnhv <1810> gar <1063> teisontai <5099> touv <3588> asebeiv <765> tav <3588> de <1161> timwriav <5098> amfoterwn tiv <5100> gnwsetai <1097> (24:22a) logon <3056> fulassomenov <5442> uiov <5207> apwleiav <684> ektov <1622> estai <1510> decomenov <1209> de <1161> edexato <1209> auton <846> (24:22b) mhden <3367> qeudov <5579> apo <575> glwsshv <1100> basilei <935> legesyw <3004> kai <2532> ouden <3762> qeudov <5579> apo <575> glwsshv <1100> autou <846> ou <3364> mh <3165> exelyh <1831> (24:22c) macaira <3162> glwssa <1100> basilewv <935> kai <2532> ou <3364> sarkinh <4560> ov <3739> d <1161> an <302> paradoyh <3860> suntribhsetai <4937> (24:22d) ean <1437> gar <1063> oxunyh o <3588> yumov <2372> autou <846> sun <4862> neuroiv anyrwpouv <444> analiskei <355> (24:22e) kai <2532> osta <3747> anyrwpwn <444> katatrwgei kai <2532> sugkaiei wsper <3746> flox <5395> wste <5620> abrwta einai <1510> neossoiv <3502> aetwn <105>

24:23 <02896> bwj <01077> lb <04941> jpsmb <06440> Mynp <05234> rkh <02450> Mymkxl <0428> hla <01571> Mg(24:23)

24:23 tauta <3778> de <1161> legw <3004> umin <4771> toiv <3588> sofoiv <4680> epiginwskein <1921> aideisyai proswpon <4383> en <1722> krisei <2920> ou <3364> kalon <2570>

24:24 <03816> Mymal <02194> whwmezy <05971> Myme <05344> whbqy <0859> hta <06662> qydu <07563> esrl <0559> rma(24:24)

24:24 o <3588> eipwn ton <3588> asebh <765> dikaiov <1342> estin <1510> epikataratov <1944> laoiv <2992> estai <1510> kai <2532> mishtov eiv <1519> eynh <1484>

24:25 <02896> bwj <01293> tkrb <0935> awbt <05921> Mhylew <05276> Meny <03198> Myxykwmlw(24:25)

24:25 oi <3588> de <1161> elegcontev <1651> beltiouv <957> fanountai <5316> ep <1909> autouv <846> de <1161> hxei <1854> eulogia <2129> agayh <18>

24:26 <05228> Myxkn <01697> Myrbd <07725> bysm <05401> qsy <08193> Mytpv(24:26)

24:26 ceilh <5491> de <1161> filhsousin <5368> apokrinomena logouv <3056> agayouv <18>

24:27 P <01004> Ktyb <01129> tynbw <0310> rxa <0> Kl <07704> hdvb <06257> hdtew <04399> Ktkalm <02351> Uwxb <03559> Nkh(24:27)

24:27 etoimaze <2090> eiv <1519> thn <3588> exodon <1841> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kai <2532> paraskeuazou <3903> eiv <1519> ton <3588> agron <68> kai <2532> poreuou <4198> katopisyen mou <1473> kai <2532> anoikodomhseiv <456> ton <3588> oikon <3624> sou <4771>

24:28 <08193> Kytpvb <06601> tytphw <07453> Kerb <02600> Mnx <05707> de <01961> yht <0408> la(24:28)

24:28 mh <3165> isyi <1510> qeudhv <5571> martuv <3144> epi <1909> son <4674> polithn <4177> mhde <3366> platunou <4115> soiv <4674> ceilesin <5491>

24:29 <06467> wlepk <0376> syal <07725> bysa <0> wl <06213> hvea <03651> Nk <0> yl <06213> hve <0834> rsak <0559> rmat <0408> la(24:29)

24:29 mh <3165> eiphv on <3739> tropon <5158> ecrhsato <5531> moi <1473> crhsomai <5531> autw <846> teisomai <5099> de <1161> auton <846> a <3739> me <1473> hdikhsen <91>

24:30 <03820> bl <02638> rox <0120> Mda <03754> Mrk <05921> lew <05674> ytrbe <06102> lue <0376> sya <07704> hdv <05921> le(24:30)

24:30 wsper <3746> gewrgion <1091> anhr <435> afrwn <878> kai <2532> wsper <3746> ampelwn <290> anyrwpov <444> endehv <1729> frenwn <5424>

24:31 <02040> horhn <068> wynba <01444> rdgw <07063> Mylrx <06440> wynp <03680> wok <02738> Mynvmq <03605> wlk <05927> hle <02009> hnhw(24:31)

24:31 ean <1437> afhv auton <846> cerswyhsetai kai <2532> cortomanhsei olov <3650> kai <2532> ginetai <1096> ekleleimmenov <1587> oi <3588> de <1161> fragmoi <5418> twn <3588> liywn <3037> autou <846> kataskaptontai <2679>

24:32 <04148> rowm <03947> ytxql <07200> ytyar <03820> ybl <07896> tysa <0595> ykna <02372> hzxaw(24:32)

24:32 usteron <5305> egw <1473> metenohsa <3340> epebleqa <1914> tou <3588> eklexasyai paideian <3809>

24:33 <07901> bksl <03027> Mydy <02264> qbx <04592> jem <08572> twmwnt <04592> jem <08142> twns <04592> jem(24:33)

24:33 oligon <3641> nustazw <3573> oligon <3641> de <1161> kayupnw oligon <3641> de <1161> enagkalizomai <1723> cersin <5495> sthyh <4738>

24:34 P <04043> Ngm <0376> syak <04270> Kyroxmw <07389> Ksyr <01980> Klhtm <0935> abw(24:34)

24:34 ean <1437> de <1161> touto <3778> poihv <4160> hxei <1854> proporeuomenh <4313> h <3588> penia sou <4771> kai <2532> h <3588> endeia sou <4771> wsper <3746> agayov <18> dromeuvTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA