TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Keluaran 1

1:1 <0935> wab <01004> wtybw <0376> sya <03290> bqey <0854> ta <04714> hmyrum <0935> Myabh <03478> larvy <01121> ynb <08034> twms <0428> hlaw(1:1)

1:1 tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> twn <3588> eispeporeumenwn <1531> eiv <1519> aigupton <125> ama <260> iakwb <2384> tw <3588> patri <3962> autwn <846> ekastov <1538> panoikia autwn <846> eishlyosan <1525>

1:2 <03063> hdwhyw <03878> ywl <08095> Nwems <07205> Nbwar(1:2)

1:2 roubhn sumewn <4826> leui <3017> ioudav <2455>

1:3 <01144> Nmynbw <02074> Nlwbz <03485> rsvy(1:3)

1:3 issacar zaboulwn <2194> kai <2532> beniamin <958>

1:4 <0836> rsaw <01410> dg <05321> yltpnw <01835> Nd(1:4)

1:4 dan kai <2532> nefyali gad <1045> kai <2532> ashr <768>

1:5 <04714> Myrumb <01961> hyh <03130> Powyw <05315> spn <07657> Myebs <03290> bqey <03409> Kry <03318> yauy <05315> spn <03605> lk <01961> yhyw(1:5)

1:5 iwshf <2501> de <1161> hn <1510> en <1722> aiguptw <125> hsan <1510> de <1161> pasai <3956> qucai <5590> ex <1537> iakwb <2384> pente <4002> kai <2532> ebdomhkonta <1440>

1:6 <01931> awhh <01755> rwdh <03605> lkw <0251> wyxa <03605> lkw <03130> Powy <04191> tmyw(1:6)

1:6 eteleuthsen <5053> de <1161> iwshf <2501> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> pasa <3956> h <3588> genea <1074> ekeinh <1565>

1:7 P <0854> Mta <0776> Urah <04390> almtw <03966> dam <03966> damb <06105> wmueyw <07235> wbryw <08317> wursyw <06509> wrp <03478> larvy <01121> ynbw(1:7)

1:7 oi <3588> de <1161> uioi <5207> israhl <2474> huxhyhsan <837> kai <2532> eplhyunyhsan <4129> kai <2532> cudaioi egenonto <1096> kai <2532> katiscuon <2729> sfodra <4970> sfodra <4970> eplhyunen <4129> de <1161> h <3588> gh <1065> autouv <846>

1:8 <03130> Powy <0853> ta <03045> edy <03808> al <0834> rsa <04714> Myrum <05921> le <02319> sdx <04428> Klm <06965> Mqyw(1:8)

1:8 anesth <450> de <1161> basileuv <935> eterov <2087> ep <1909> aigupton <125> ov <3739> ouk <3364> hdei ton <3588> iwshf <2501>

1:9 <04480> wnmm <06099> Mwuew <07227> br <03478> larvy <01121> ynb <05971> Me <02009> hnh <05971> wme <0413> la <0559> rmayw(1:9)

1:9 eipen de <1161> tw <3588> eynei <1484> autou <846> idou <2400> to <3588> genov <1085> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> mega <3173> plhyov <4128> kai <2532> iscuei <2480> uper <5228> hmav <1473>

1:10 <0776> Urah <04480> Nm <05927> hlew <0> wnb <03898> Mxlnw <08130> wnyanv <05921> le <01931> awh <01571> Mg <03254> Pownw <04421> hmxlm <07122> hnarqt <03588> yk <01961> hyhw <07235> hbry <06435> Np <0> wl <02449> hmkxtn <03051> hbh(1:10)

1:10 deute <1205> oun <3767> katasofiswmeya autouv <846> mhpote <3379> plhyunyh <4129> kai <2532> hnika <2259> an <302> sumbh <4819> hmin <1473> polemov <4171> prosteyhsontai <4369> kai <2532> outoi <3778> prov <4314> touv <3588> upenantiouv kai <2532> ekpolemhsantev hmav <1473> exeleusontai <1831> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

1:11 <07486> oomer <0853> taw <06619> Mtp <0853> ta <06547> herpl <04543> twnkom <05892> yre <01129> Nbyw <05450> Mtlbob <06031> wtne <04616> Neml <04522> Myom <08269> yrv <05921> wyle <07760> wmyvyw(1:11)

1:11 kai <2532> epesthsen autoiv <846> epistatav <1988> twn <3588> ergwn <2041> ina <2443> kakwswsin <2559> autouv <846> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> kai <2532> wkodomhsan <3618> poleiv <4172> ocurav tw <3588> faraw <5328> thn <3588> te <5037> piywm kai <2532> ramessh kai <2532> wn <5607> h <3739> estin <1510> hliou <2246> poliv <4172>

1:12 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <06973> wuqyw <06555> Urpy <03651> Nkw <07235> hbry <03651> Nk <0853> wta <06031> wney <0834> rsakw(1:12)

1:12 kayoti <2530> de <1161> autouv <846> etapeinoun <5013> tosoutw <5118> pleiouv <4183> eginonto <1096> kai <2532> iscuon <2480> sfodra <4970> sfodra <4970> kai <2532> ebdelussonto <948> oi <3588> aiguptioi <124> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

1:13 <06531> Krpb <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <04713> Myrum <05647> wdbeyw(1:13)

1:13 kai <2532> katedunasteuon <2616> oi <3588> aiguptioi <124> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> bia <970>

1:14 <06531> Krpb <0> Mhb <05647> wdbe <0834> rsa <05656> Mtdbe <03605> lk <0853> ta <07704> hdvb <05656> hdbe <03605> lkbw <03843> Mynblbw <02563> rmxb <07186> hsq <05656> hdbeb <02416> Mhyyx <0853> ta <04843> wrrmyw(1:14)

1:14 kai <2532> katwdunwn autwn <846> thn <3588> zwhn <2222> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> sklhroiv <4642> tw <3588> phlw <4081> kai <2532> th <3588> plinyeia kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> toiv <3588> en <1722> toiv <3588> pedioiv kata <2596> panta <3956> ta <3588> erga <2041> wn <3739> katedoulounto <2615> autouv <846> meta <3326> biav <970>

1:15 <06326> hewp <08145> tynsh <08034> Msw <08236> hrps <0259> txah <08034> Ms <0834> rsa <05680> tyrbeh <03205> tdlyml <04714> Myrum <04428> Klm <0559> rmayw(1:15)

1:15 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> twn <3588> aiguptiwn <124> taiv <3588> maiaiv twn <3588> ebraiwn <1445> th <3588> mia <1519> autwn <846> h <3739> onoma <3686> sepfwra kai <2532> to <3588> onoma <3686> thv <3588> deuterav <1208> foua

1:16 <02425> hyxw <01931> ayh <01323> tb <0518> Maw <0853> wta <04191> Ntmhw <01931> awh <01121> Nb <0518> Ma <070> Mynbah <05921> le <07200> Ntyarw <05680> twyrbeh <0853> ta <03205> Nkdlyb <0559> rmayw(1:16)

1:16 kai <2532> eipen otan <3752> maiousye tav <3588> ebraiav kai <2532> wsin <1510> prov <4314> tw <3588> tiktein <5088> ean <1437> men <3303> arsen h <1510> apokteinate <615> auto <846> ean <1437> de <1161> yhlu <2338> peripoieisye auto <846>

1:17 <03206> Mydlyh <0853> ta <02421> Nyyxtw <04714> Myrum <04428> Klm <0413> Nhyla <01696> rbd <0834> rsak <06213> wve <03808> alw <0430> Myhlah <0853> ta <03205> tdlymh <03372> Narytw(1:17)

1:17 efobhyhsan <5399> de <1161> ai <3588> maiai ton <3588> yeon <2316> kai <2532> ouk <3364> epoihsan <4160> kayoti <2530> sunetaxen <4929> autaiv <846> o <3588> basileuv <935> aiguptou <125> kai <2532> ezwogonoun <2225> ta <3588> arsena

1:18 <03206> Mydlyh <0853> ta <02421> Nyyxtw <02088> hzh <01697> rbdh <06213> Ntyve <04069> ewdm <0> Nhl <0559> rmayw <03205> tdlyml <04714> Myrum <04428> Klm <07121> arqyw(1:18)

1:18 ekalesen <2564> de <1161> o <3588> basileuv <935> aiguptou <125> tav <3588> maiav kai <2532> eipen autaiv <846> ti <5100> oti <3754> epoihsate <4160> to <3588> pragma <4229> touto <3778> kai <2532> ezwogoneite <2225> ta <3588> arsena

1:19 <03205> wdlyw <03205> tdlymh <0413> Nhla <0935> awbt <02962> Mrjb <02007> hnh <02422> twyx <03588> yk <05680> tyrbeh <04713> tyrumh <0802> Mysnk <03808> al <03588> yk <06547> herp <0413> la <03205> tdlymh <0559> Nrmatw(1:19)

1:19 eipan de <1161> ai <3588> maiai tw <3588> faraw <5328> ouc <3364> wv <3739> gunaikev <1135> aiguptou <125> ai <3588> ebraiai tiktousin <5088> gar <1063> prin <4250> h <2228> eiselyein <1525> prov <4314> autav <846> tav <3588> maiav kai <2532> etikton <5088>

1:20 <03966> dam <06105> wmueyw <05971> Meh <07235> bryw <03205> tdlyml <0430> Myhla <03190> bjyyw(1:20)

1:20 eu <2095> de <1161> epoiei <4160> o <3588> yeov <2316> taiv <3588> maiaiv kai <2532> eplhyunen <4129> o <3588> laov <2992> kai <2532> iscuen <2480> sfodra <4970>

1:21 <01004> Mytb <0> Mhl <06213> veyw <0430> Myhlah <0853> ta <03205> tdlymh <03372> wary <03588> yk <01961> yhyw(1:21)

1:21 epeidh <1894> efobounto <5399> ai <3588> maiai ton <3588> yeon <2316> epoihsan <4160> eautaiv <1438> oikiav <3614>

1:22 o <02421> Nwyxt <01323> tbh <03605> lkw <07993> whkylst <02975> hrayh <03209> dwlyh <01121> Nbh <03605> lk <0559> rmal <05971> wme <03605> lkl <06547> herp <06680> wuyw(1:22)

1:22 sunetaxen <4929> de <1161> faraw <5328> panti <3956> tw <3588> law <2992> autou <846> legwn <3004> pan <3956> arsen o <3739> ean <1437> tecyh <5088> toiv <3588> ebraioiv <1445> eiv <1519> ton <3588> potamon <4215> riqate kai <2532> pan <3956> yhlu <2338> zwogoneite <2225> auto <846>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA