TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Samuel 22

22:1 <07586> lwas <03709> Pkmw <0341> wybya <03605> lk <03709> Pkm <0853> wta <03068> hwhy <05337> lyuh <03117> Mwyb <02063> tazh <07892> hrysh <01697> yrbd <0853> ta <03068> hwhyl <01732> dwd <01696> rbdyw(22:1)

22:1 kai <2532> elalhsen <2980> dauid tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> wdhv <3592> tauthv <3778> en <1722> h <3739> hmera <2250> exeilato <1807> auton <846> kuriov <2962> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> saoul <4549>

22:2 <0> yl <06403> yjlpmw <04686> ytdumw <05553> yelo <03068> hwhy <0559> rmayw(22:2)

22:2 kai <2532> eipen kurie <2962> petra <4073> mou <1473> kai <2532> ocurwma <3794> mou <1473> kai <2532> exairoumenov <1807> me <1473> emoi <1473>

22:3 <03467> ynest <02555> omxm <03467> yesm <04498> yownmw <04869> ybgvm <03468> yesy <07161> Nrqw <04043> yngm <0> wb <02620> hoxa <06697> yrwu <0430> yhla(22:3)

22:3 o <3588> yeov <2316> mou <1473> fulax <5441> estai <1510> mou <1473> pepoiywv <3982> esomai <1510> ep <1909> autw <846> uperaspisthv mou <1473> kai <2532> kerav <2768> swthriav <4991> mou <1473> antilhmptwr mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> swthriav <4991> mou <1473> ex <1537> adikou <94> swseiv <4982> me <1473>

22:4 <03467> eswa <0341> ybyamw <03068> hwhy <07121> arqa <01984> llhm(22:4)

22:4 aineton epikalesomai kurion <2962> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> swyhsomai <4982>

22:5 <01204> ynteby <01100> leylb <05158> ylxn <04194> twm <04867> yrbsm <0661> ynppa <03588> yk(22:5)

22:5 oti <3754> periescon <4023> me <1473> suntrimmoi yanatou <2288> ceimarroi anomiav <458> eyambhsan <2284> me <1473>

22:6 <04194> twm <04170> ysqm <06923> ynmdq <05437> ynbo <07585> lwas <02256> ylbx(22:6)

22:6 wdinev <5604> yanatou <2288> ekuklwsan <2944> me <1473> proefyasan <4399> me <1473> sklhrothtev <4643> yanatou <2288>

22:7 <0241> wynzab <07775> ytewsw <06963> ylwq <01964> wlkyhm <08085> emsyw <07121> arqa <0430> yhla <0413> law <03068> hwhy <07121> arqa <0> yl <06862> rub(22:7)

22:7 en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> me <1473> epikalesomai kurion <2962> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> bohsomai <994> kai <2532> epakousetai ek <1537> naou <3485> autou <846> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> autou <846>

22:8 <0> wl <02734> hrx <03588> yk <01607> wsegtyw <07264> wzgry <08064> Mymsh <04146> twdowm <0776> Urah <07493> sertw <01607> *segtyw {segtw} (22:8)

22:8 kai <2532> etaracyh <5015> kai <2532> eseisyh <4579> h <3588> gh <1065> kai <2532> ta <3588> yemelia tou <3588> ouranou <3772> sunetaracyhsan kai <2532> esparacyhsan <4682> oti <3754> eyumwyh <2373> kuriov <2962> autoiv <846>

22:9 <04480> wnmm <01197> wreb <01513> Mylxg <0398> lkat <06310> wypm <0784> saw <0639> wpab <06227> Nse <05927> hle(22:9)

22:9 anebh <305> kapnov <2586> en <1722> th <3588> orgh <3709> autou <846> kai <2532> pur <4442> ek <1537> stomatov <4750> autou <846> katedetai <2719> anyrakev <440> exekauyhsan <1572> ap <575> autou <846>

22:10 <07272> wylgr <08478> txt <06205> lprew <03381> dryw <08064> Myms <05186> jyw(22:10)

22:10 kai <2532> eklinen <2827> ouranouv <3772> kai <2532> katebh <2597> kai <2532> gnofov <1105> upokatw <5270> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

22:11 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <07200> aryw <05774> Peyw <03742> bwrk <05921> le <07392> bkryw(22:11)

22:11 kai <2532> epekayisen epi <1909> ceroubin kai <2532> epetasyh kai <2532> wfyh <3708> epi <1909> pterugwn <4420> anemou <417>

22:12 <07834> Myqxs <05645> ybe <04325> Mym <02841> trsx <05521> twko <05439> wytbybo <02822> Ksx <07896> tsyw(22:12)

22:12 kai <2532> eyeto <5087> skotov <4655> apokrufhn autou <846> kuklw autou <846> h <3588> skhnh <4633> autou <846> skotov <4655> udatwn <5204> epacunen <3975> en <1722> nefelaiv <3507> aerov <109>

22:13 <0784> sa <01513> ylxg <01197> wreb <05048> wdgn <05051> hgnm(22:13)

22:13 apo <575> tou <3588> feggouv <5338> enantion <1727> autou <846> exekauyhsan <1572> anyrakev <440> purov

22:14 <06963> wlwq <05414> Nty <05945> Nwylew <03069> hwhy <08064> Myms <04480> Nm <07481> Mery(22:14)

22:14 ebronthsen ex <1537> ouranou <3772> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> uqistov <5310> edwken <1325> fwnhn <5456> autou <846>

22:15 <02000> *Mhyw {Mmhyw} <01300> qrb <06327> Muypyw <02671> Myux <07971> xlsyw(22:15)

22:15 kai <2532> apesteilen <649> belh <956> kai <2532> eskorpisen <4650> autouv <846> astraphn <796> kai <2532> exesthsen <1839> autouv <846>

22:16 <0639> wpa <07307> xwr <05397> tmsnm <03068> hwhy <01606> tregb <08398> lbt <04146> twdom <01540> wlgy <03220> My <0650> yqpa <07200> waryw(22:16)

22:16 kai <2532> wfyhsan <3708> afeseiv <859> yalasshv <2281> kai <2532> apekalufyh <601> yemelia thv <3588> oikoumenhv <3611> en <1722> th <3588> epitimhsei kuriou <2962> apo <575> pnohv <4157> pneumatov <4151> yumou <2372> autou <846>

22:17 <07227> Mybr <04325> Mymm <04871> ynsmy <03947> ynxqy <04791> Mwrmm <07971> xlsy(22:17)

22:17 apesteilen <649> ex <1537> uqouv <5311> kai <2532> elaben <2983> me <1473> eilkusen me <1473> ex <1537> udatwn <5204> pollwn <4183>

22:18 <04480> ynmm <0553> wuma <03588> yk <08130> yanvm <05794> ze <0341> ybyam <05337> ynlyuy(22:18)

22:18 errusato me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> iscuov <2479> ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473> oti <3754> ekrataiwyhsan <2901> uper <5228> eme <1473>

22:19 <0> yl <04937> Nesm <03068> hwhy <01961> yhyw <0343> ydya <03117> Mwyb <06923> ynmdqy(22:19)

22:19 proefyasan <4399> me <1473> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> mou <1473> kai <2532> egeneto <1096> kuriov <2962> episthrigma mou <1473>

22:20 <0> yb <02654> Upx <03588> yk <02502> ynulxy <0853> yta <04800> bxrml <03318> auyw(22:20)

22:20 kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> eiv <1519> platusmon kai <2532> exeilato <1807> me <1473> oti <3754> eudokhsen <2106> en <1722> emoi <1473>

22:21 <0> yl <07725> bysy <03027> ydy <01252> rbk <06666> ytqduk <03068> hwhy <01580> ynlmgy(22:21)

22:21 kai <2532> antapedwken <467> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> antapedwken <467> moi <1473>

22:22 <0430> yhlam <07561> ytesr <03808> alw <03068> hwhy <01870> ykrd <08104> ytrms <03588> yk(22:22)

22:22 oti <3754> efulaxa <5442> odouv <3598> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> hsebhsa <764> apo <575> tou <3588> yeou <2316> mou <1473>

22:23 <04480> hnmm <05493> rwoa <03808> al <02708> wytqxw <05048> ydgnl <04941> *wyjpsm {wjpsm} <03605> lk <03588> yk(22:23)

22:23 oti <3754> panta <3956> ta <3588> krimata <2917> autou <846> katenantion mou <1473> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> ouk <3364> apesthn ap <575> autwn <846>

22:24 <05771> ynwem <08104> hrmtsaw <0> wl <08549> Mymt <01961> hyhaw(22:24)

22:24 kai <2532> esomai <1510> amwmov <299> autw <846> kai <2532> profulaxomai apo <575> thv <3588> anomiav <458> mou <1473>

22:25 <05869> wynye <05048> dgnl <01252> yrbk <06666> ytqduk <0> yl <03068> hwhy <07725> bsyw(22:25)

22:25 kai <2532> apodwsei <591> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> enwpion <1799> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

22:26 <08552> Mmtt <08549> Mymt <01368> rwbg <05973> Me <02616> doxtt <02623> dyox <05973> Me(22:26)

22:26 meta <3326> osiou <3741> osiwyhsh kai <2532> meta <3326> androv <435> teleiou <5046> teleiwyhsh <5048>

22:27 <06617> lptt <06141> sqe <05973> Mew <01305> rbtt <01305> rbn <05973> Me(22:27)

22:27 kai <2532> meta <3326> eklektou <1588> eklektov <1588> esh <1510> kai <2532> meta <3326> streblou streblwyhsh <4761>

22:28 <08213> lypst <07311> Mymr <05921> le <05869> Kynyew <03467> eyswt <06041> yne <05971> Me <0853> taw(22:28)

22:28 kai <2532> ton <3588> laon <2992> ton <3588> ptwcon <4434> swseiv <4982> kai <2532> ofyalmouv <3788> epi <1909> metewrwn tapeinwseiv <5013>

22:29 <02822> yksx <05050> hygy <03068> hwhyw <03068> hwhy <05216> yryn <0859> hta <03588> yk(22:29)

22:29 oti <3754> su <4771> o <3588> lucnov <3088> mou <1473> kurie <2962> kai <2532> kuriov <2962> eklamqei <1584> moi <1473> to <3588> skotov <4655> mou <1473>

22:30 <07791> rws <01801> glda <0430> yhlab <01416> dwdg <07323> Uwra <0> hkb <03588> yk(22:30)

22:30 oti <3754> en <1722> soi <4771> dramoumai <5143> monozwnov kai <2532> en <1722> tw <3588> yew <2316> mou <1473> uperbhsomai <5233> teicov <5038>

22:31 <0> wb <02620> Myoxh <03605> lkl <01931> awh <04043> Ngm <06884> hpwru <03068> hwhy <0565> trma <01870> wkrd <08549> Mymt <0410> lah(22:31)

22:31 o <3588> iscurov <2478> amwmov <299> h <3588> odov <3598> autou <846> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> krataion <2900> pepurwmenon <4448> uperaspisthv estin <1510> pasin <3956> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> autw <846>

22:32 <0430> wnyhla <01107> ydelbm <06697> rwu <04310> ymw <03068> hwhy <01107> ydelbm <0410> la <04310> ym <03588> yk(22:32)

22:32 tiv <5100> iscurov <2478> plhn <4133> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> ktisthv <2939> estai <1510> plhn <4133> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

22:33 <01870> *ykrd {wkrd} <08549> Mymt <05425> rtyw <02428> lyx <04581> yzwem <0410> lah(22:33)

22:33 o <3588> iscurov <2478> o <3588> krataiwn <2900> me <1473> dunamei <1411> kai <2532> exetinaxen <1621> amwmon <299> thn <3588> odon <3598> mou <1473>

22:34 <05975> yndmey <01116> ytwmb <05921> lew <0355> twlyak <07272> *ylgr {wylgr} <07737> hwsm(22:34)

22:34 tiyeiv <5087> touv <3588> podav <4228> mou <1473> wv <3739> elafwn kai <2532> epi <1909> ta <3588> uqh <5311> istwn <2476> me <1473>

22:35 <02220> yterz <05154> hswxn <07198> tsq <05181> txnw <04421> hmxlml <03027> ydy <03925> dmlm(22:35)

22:35 didaskwn <1321> ceirav <5495> mou <1473> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> kataxav toxon <5115> calkoun en <1722> bracioni <1023> mou <1473>

22:36 <07235> ynbrt <06031> Ktnew <03468> Kesy <04043> Ngm <0> yl <05414> Nttw(22:36)

22:36 kai <2532> edwkav <1325> moi <1473> uperaspismon swthriav <4991> mou <1473> kai <2532> h <3588> upakoh sou <4771> eplhyunen <4129> me <1473>

22:37 <07166> ylorq <04571> wdem <03808> alw <08478> yntxt <06806> ydeu <07337> byxrt(22:37)

22:37 eiv <1519> platusmon eiv <1519> ta <3588> diabhmata mou <1473> upokatw <5270> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> esaleuyhsan <4531> ta <3588> skelh <4628> mou <1473>

22:38 <03615> Mtwlk <05704> de <07725> bwsa <03808> alw <08045> Mdymsaw <0341> ybya <07291> hpdra(22:38)

22:38 diwxw <1377> ecyrouv <2190> mou <1473> kai <2532> afaniw autouv <846> kai <2532> ouk <3364> anastreqw <390> ewv <2193> suntelesw <4931> autouv <846>

22:39 <07272> ylgr <08478> txt <05307> wlpyw <06965> Nwmwqy <03808> alw <04272> Muxmaw <0398> Mlkaw(22:39)

22:39 kai <2532> ylasw autouv <846> kai <2532> ouk <3364> anasthsontai <450> kai <2532> pesountai <4098> upo <5259> touv <3588> podav <4228> mou <1473>

22:40 <08478> yntxt <06965> ymq <03766> eyrkt <04421> hmxlml <02428> lyx <0247> ynrztw(22:40)

22:40 kai <2532> eniscuseiv <1765> me <1473> dunamei <1411> eiv <1519> polemon <4171> kamqeiv <2578> touv <3588> epanistanomenouv moi <1473> upokatw <5270> mou <1473>

22:41 <06789> Mtymuaw <08130> yanvm <06203> Pre <0> yl <05414> htt <0341> ybyaw(22:41)

22:41 kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> edwkav <1325> moi <1473> nwton touv <3588> misountav <3404> me <1473> kai <2532> eyanatwsav <2289> autouv <846>

22:42 <06030> Mne <03808> alw <03068> hwhy <0413> la <03467> eysm <0369> Nyaw <08159> wesy(22:42)

22:42 bohsontai <994> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> bohyov <998> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ouc <3364> uphkousen <5219> autwn <846>

22:43 <07554> Meqra <01854> Mqda <02351> twuwx <02916> jyjk <0776> Ura <06083> rpek <07833> Mqxsaw(22:43)

22:43 kai <2532> eleana autouv <846> wv <3739> coun ghv <1065> wv <3739> phlon <4081> exodwn <1841> eleptuna autouv <846>

22:44 <05647> yndbey <03045> ytedy <03808> al <05971> Me <01471> Mywg <07218> sarl <08104> ynrmst <05971> yme <07379> ybyrm <06403> ynjlptw(22:44)

22:44 kai <2532> rush me <1473> ek <1537> machv <3163> lawn <2992> fulaxeiv <5442> me <1473> eiv <1519> kefalhn <2776> eynwn <1484> laov <2992> on <3739> ouk <3364> egnwn <1097> edouleusan <1398> moi <1473>

22:45 <0> yl <08085> wemsy <0241> Nza <08085> ewmsl <0> yl <03584> wsxkty <05236> rkn <01121> ynb(22:45)

22:45 uioi <5207> allotrioi <245> eqeusanto moi <1473> eiv <1519> akohn <189> wtiou <5621> hkousan <191> mou <1473>

22:46 <04526> Mtwrgomm <02296> wrgxyw <05034> wlby <05236> rkn <01121> ynb(22:46)

22:46 uioi <5207> allotrioi <245> aporrifhsontai kai <2532> sfalousin ek <1537> twn <3588> sugkleismwn autwn <846>

22:47 <03468> yesy <06697> rwu <0430> yhla <07311> Mryw <06697> yrwu <01288> Kwrbw <03068> hwhy <02416> yx(22:47)

22:47 zh <2198> kuriov <2962> kai <2532> euloghtov <2128> o <3588> fulax <5441> mou <1473> kai <2532> uqwyhsetai <5312> o <3588> yeov <2316> mou <1473> o <3588> fulax <5441> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473>

22:48 <08478> yntxt <05971> Myme <03381> dyrwmw <0> yl <05360> tmqn <05414> Ntnh <0410> lah(22:48)

22:48 iscurov <2478> kuriov <2962> o <3588> didouv <1325> ekdikhseiv <1557> emoi <1473> paideuwn <3811> laouv <2992> upokatw <5270> mou <1473>

22:49 <05337> ynlyut <02555> Myomx <0376> syam <07311> ynmmwrt <06965> ymqmw <0341> ybyam <03318> yayuwmw(22:49)

22:49 kai <2532> exagwn <1806> me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> kai <2532> ek <1537> twn <3588> epegeiromenwn moi <1473> uqwseiv <5312> me <1473> ex <1537> androv <435> adikhmatwn <92> rush me <1473>

22:50 <02167> rmza <08034> Kmslw <01471> Mywgb <03068> hwhy <03034> Kdwa <03651> Nk <05921> le(22:50)

22:50 dia <1223> touto <3778> exomologhsomai <1843> soi <4771> kurie <2962> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> qalw <5567>

22:51 P <05769> Mlwe <05704> de <02233> werzlw <01732> dwdl <04899> wxysml <02617> dox <06213> hvew <04428> wklm <03444> twewsy <01431> *lwdgm {lydgm} (22:51)

22:51 megalunwn <3170> swthriav <4991> basilewv <935> autou <846> kai <2532> poiwn <4160> eleov <1656> tw <3588> cristw <5547> autou <846> tw <3588> dauid kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA